Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami

Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami IM

Cieľom Centra podpory študentov so špecifickými potrebami je pomoc a podpora študentom všetkých fakúlt a inštitútu Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

Cieľom Centra podpory študentov so špecifickými potrebami je pomoc a podpora študentom všetkých fakúlt a inštitútu Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave v týchto oblastiach:

 • psychologické poradenstvo
 • sociálne poradenstvo
 • podpora študentov so špecifickými potrebami
   • so zmyslovým, telesným a viacnásobným postihnutím,
   • s chronickým ochorením,
   • so zdravotným oslabením,
   • s psychickým ochorením,
   • s autizmom,
   • s poruchami učenia,
   • so sociálnym znevýhodnením.

Tlačivá a žiadosti: