Zdenko Stacho
Hajdóczyho 1, miestnosť 412

Portal VS IM Scopus. Web of Science ORCID_iD

doc. Ing. Zdenko Stacho, PhD.

docent, zástupca riaditeľa pre kvalitu, akreditáciu a vedu

Životopis

Je absolventom MTF STU v Trnave, kde získal aj titul PhD. Vedecko-pedagogický titul docent v študijnom odbore manažment získal na Univerzite Komenského v Bratislave. Od roku 2011 pôsobil na VŠEMvs v Bratislave ako pedagóg na Katedre manažmentu a od roku 2016 ako vedúci Katedry malého a stredného podnikania a súčasne člen rady kvality. Počas svojej vysokoškolskej praxe viedol viac ako 50 diplomových, 35 bakalárskych a rigoróznych prác.

Vedecko-výskumné aktivity, v rámci ktorých sa aktívne angažuje ako vedúci riešiteľského kolektívu, či spoluriešiteľ viacerých výskumných projektov (VEGA, APVV, IGP,…), sa týkajú predovšetkým oblastí manažmentu a riadenia ľudských zdrojov. Je autorom, alebo spoluautorom viacerých učebníc, piatich monografií z toho troch zahraničných a viac ako 70 vedeckých publikácií, z ktorých je 22 evidovaných vo významných medzinárodných profesijných databázach (Scopus, WoS, CC). Na publikačnú činnosť má množstvo ohlasov. Len v databáze Scopus sú jeho publikácie citované viac ako 100 krát a celkovo je jeho citační index v databáze Scopus na úrovni (h-index = 7).

Vzdelanie

  • doc., Manažment, Fakulta managementu Univerzita Komenského, Bratislava
  • PhD., Priemyselné inžinierstvo, Slovenská technická univerzita, Bratislava
  • Ing., Učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy, Slovenská technická univerzita, Bratislava

Odborné zameranie

  • Manažérske kompetencie
  • Inovačný manažment
  • Riadenie ľudských zdrojov