Andrea Vadkertiová
Hajdóczyho 1, miestnosť 429

Portal VS IM Scopus. Web of Science ORCID_iD

Ing. Vadkertiová Andrea, PhD.

odborný asistent

Životopis

Po skončení SPŠ v Dubnici nad Váhom v odbore strojárska technológia nastúpila na Materiálovotechnologickú fakultu STU so sídlom v Trnave, kde vyštudovala odbor manažment priemyselných podnikov. Súbežne so štúdiom manažmentu absolvovala aj doplnkové pedagogické štúdium zamerané na vyučovanie a didaktiku technických odborných predmetov. Po skončení štúdia začala pracovať na MTF STU, neskôr prešla na Fakultu prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, kde pôsobila od roku 2000 na Katedre aplikovanej informatiky. Je absolventkou Fakulty masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, kde akademický titul PhD. získala v odbore masmediálne štúdiá.

Venuje sa problematike priemyselného manažmentu, marketingu a podnikovej ekonomiky. Pracovala v rôznych projektoch (VEGA, KEGA, ESF) ako členka riešiteľského tímu. Publikovala v spoluautorstve vedeckú monografiu s názvom Transfer univerzitných poznatkov do malých a stredných podnikov, rôzne vedecké a odborné články, organizačne sa podieľala na príprave mnohých domácich a medzinárodných konferencií. Je vedúcou viac ako 50 bakalárskych a diplomových prác. Vo voľnom čase rada varí, venuje sa deťom, turistike, cestovaniu a záhrade.

Vzdelanie

  • PhD., Marketingová komunikácia, Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, Trnava
  • Ing., Manažment priemyselných podnikov, MTF Slovenská technická univerzita, Trnava

Odborné zameranie

  • Priemyselný manažment
  • Makroekonómia
  • Podniková ekonomika