Eva Čapošová
Hajdóczyho 1, miestnosť 417

Portal VS IM Scopus. Web of Science ORCID_iD

Ing. Eva Čapošová, PhD.

Odborný asistent

Životopis

Po skončení Strednej knihovníckej školy v Bratislave, pracovala na rôznych pracovných pozíciách v Krajskej knižnici Juraja Fándlyho v Trnave. Svoju pracovnú  kariéru  ďalej realizovala vo verejnom sektore, ako i v súkromnom finančnom sektore. V roku  2004 nastúpila na Materiálovotechnologickú fakultu STU so sídlom v Trnave, kde vyštudovala odbor inžinierstvo kvality produkcie. Počas externého vysokoškolského štúdia od roku 2005 začala pracovať na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave na pracovnej pozícií riaditeľky  Univerzitnej knižnice a zároveň bola odborným asistentom na Fakulte sociálnych vied UCM v Trnave, kde v roku 2016 získala akademický titul PhD. v odbore verejná  správa a verejná politika.  V roku  2020 dokončila na STU v Bratislave doplňujúce pedagogické štúdium na výkon pedagogickej praxe učiteľa profesijných predmetov.

Venuje sa problematike manažérstva kvality v službách, personálnemu manažmentu, regionálnemu rozvoju. Pracovala v rôznych projektoch (VEGA, KEGA, ) ako členka riešiteľského tímu. Bola projektovým manažérom projektu OPVaV2011/5.1/01SORO s názvom Rozvoj informačno-komunikačných technológií na UCM v Trnave. Publikovala vedeckú monografiu s názvom Miestna samospráva v kontexte manažérstva kvality a kapitolu  v monografii Modern Strategy and Challenges of Management in Cultural Institutions, rôzne vedecké a odborné články, organizačne sa podieľala na príprave mnohých domácich a medzinárodných konferencií. Je vedúcou viac ako 50 bakalárskych a diplomových prác. Vo voľnom čase rada varí, venuje sa cestovaniu a prácam v záhrade.

Vzdelanie

  • PhD., Verejná politika a verejná správa, Fakulta sociálnych vied UCM, Trnava
  • Ing., Inžinierstvo kvality produkcie, MTF Slovenská technická univerzita, Trnava
  • Učiteľ profesijných predmetov, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Bratislava

Odborné zameranie

  • Manažérstvo kvality
  • Ľudské zdroje
  • Regionálny rozvoj