Ľubica Varečková
Hajdóczyho 1, miestnosť 429

Portal VS IM Scopus. Web of Science ORCID_iD

PaedDr. Varečková Ľubica, PhD.

odborný asistent

Životopis

Je absolventkou Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov v kombinácii slovenský jazyk a literatúra, ruský jazyk a literatúra, anglický jazyk a literatúra. Titul PaedDr. získala na Filozofickej fakulte UCM. Štúdium Vysokoškolskej pedagogiky absolvovala na Karlovej univerzite v Prahe, kde sa zamerala na úlohu vysokoškolského učiteľa – facilitátora. Doktorandské štúdium absolvovala na Fakulte sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, v odbore Sociálna politika, kde sa zamerala na vzdelávaciu politiku, výučbu cudzích jazykov s väzbou na odbor a potrebu cudzích jazykov pre zamestnanie.

Počas akademickej praxe pôsobila ako vedúca Katedry jazykov tvorivých a umeleckých aktivít, prodekanka pre styk s verejnosťou a prodekanka pre štúdium FF UCM a vedúca Katedry jazykov FSV UCM. Zameriava sa na výučbu cudzích jazykov pre špecifické účely, psychologické a sociálne aspekty výučby, učenia sa a používanie jazykov v praxi. V spolupráci s vyučujúcimi odborných predmetov, implementuje metódu CLIL do vysokoškolského vzdelávania. Aktívne pracovala na niekoľkých medzinárodných projektoch (Visegrad Fund +, Interreg, ESF a Grid Study). Je autorkou a spoluautorkou viac ako 60 publikácií, vydala dve monografie, dve vysokoškolské učebnice, zúčastňuje sa medzinárodných a domácich konferencií a workshopov, publikuje príspevky v databázach WoS a Scopus. Je členkou dvoch redakčných rád zahraničných časopisov. Viedla viac ako 30 záverečných prác, 8 z nich v anglickom jazyku. Podporuje kultúrne, umelecké aktivity a celoživotné vzdelávanie študentov aj zamestnancov.

Vzdelanie

  • PhD., Sociálna politika, Fakulta sociálnych vied UCM, Trnava
  • PaedDr., Učiteľstvo, Filozofická fakulta UCM, Trnava

Odborné zameranie

  • Cudzie jazyky pre špecifické účely
  • Metóda CLIL
  • Rozvoj ľudských zdrojov