Information for students on accommodation for the Academic Year 2023/2024

ŠD Miloša Uhra, Bottova 21, Trnava – pokyny pre študentov

 • Začiatok ubytovania zo dňa 4.9.2023 je z technických príčin preložený na 11.9.2023.
 • Uvedená informácia sa týka študentského domova Blok A – starý internát.

ŠD SOŠE, Sibírska 1, Trnava – pokyny pre študentov

 • Pri nástupe na internát na vrátnici si študenti vypíšu ubytovací preukaz, ktorým sa treba legitimovať a kľúče od izby treba pri odchode z internátu odovzdávať na vrátnici.
 • Služba na vrátnici je nonstop.
 • Platba za ubytovanie sa hradí v mesačných splátkach v stanovenej výške, a to vždy k 20. dňu mesiaca, ktorý predchádza mesiacu, za ktorý sa splátka uhrádza – bankovým prevodným príkazom na číslo účtu: IBAN: SK64 8180 0000 0070 0049 6204.
 • Cena ubytovania na 1 mesiac:
  • v trojlôžkovej izbe  –  63,00 € /osoba,
  • v dvojlôžkovej izbe  – 65,00 € /osoba.
 • Návštevy na internáte sú povolené:  
  • pondelok – piatok: od 15:00 – 22:00 hod.,
  • sobota – nedeľa: od 8:00 – 22:00 hod.
 • Sťažnosti, pripomienky a žiadosti na ubytovanie a odubytovanie  treba adresovať: p. Ťažká,  č. m. 114 – 1. poschodie, tel.: 033/5991984, e-mail: tazka.dana@zupa-tt.sk
 • Je prísny zákaz používať elektrické zariadenia – rýchlovarná kanvica, elektrický varič, elektrický  ohrievač, toustovače, …, a to v zmysle IP – Internátneho poriadku.
 • Na chodbách sú vybudované kuchynky, ktoré má právo ubytovaný využívať. Ubytovaný je zodpovedný za  ich čistotu a dôkladné vypnutie spotrebičov.
 • Ubytovaný je povinný dodržiavať na izbe hygienu a poriadok – zákaz fajčenia na izbách a konzumácia alkoholu.
 • Poruchy a závady na izbách treba nahlasovať na vrátnici, ktoré budú  údržbou odstránené.
 • Internát je otvorený denne, a to:
  • od 6:00 – 24:00 hod.,
  • od 2:00 – 3:00 hod.
 • Treba dodržiavať nočný kľud od 22:00 hod. – 6:00 hod.
 • Treba si odpratávať hygienické potreby z umývadla a sprchového kúta z dôvodu čistenia priestorov.
 • Zrušenie ubytovania – dvojmesačná výpovedná lehota.
 • Treba dodržiavať všetky ustanovenia IP (Internátneho poriadku) – v prípade hrubého porušenia IP (Internátneho poriadku) budú vyvodené sankcie, ktoré sú uvedené v IP.
 • Pri odchode z internátu – odubytovaný študent, musí byť izba uprataná, kontroluje sa aj balkón.
 • Po skontrolovaní izby ubytovacím referentom, odubytovaný študent odovzdá na vrátnici ubytovací preukaz.