Externé štúdium

Študenti IM na prednáške
Študijný program Stupeň štúdia Dĺžka štúdia
Manažment v turizme a hotelierstve – externá forma Bc. 3 roky

Tí, ktorých nebaví „drať školskú lavicu“ každý deň, alebo si chcú zvýšiť svoju kvalifikáciu a získať nové skúsenosti popri práci, je určené externé štúdium. Zaberie len pár víkendov počas semestra, určite to ale bude užitočne strávený čas diskusiami s odborníkmi alebo prípravou vlastných projektov.

 • Študujte a budujte si svoju kariéru – v prípade, že si potrebujete doplniť vzdelanie popri zamestnaní alebo podnikaní externé štúdium je najlepšia voľba.
 • Výučba len cez víkend – výučba jedinečného programu svojho druhu na Slovensku s vysokou mierou uplatnenia v praxi turizmu a hotelierstva prebieha výhradne počas sobôt.
 • Prednášky z praxe – prednášky s odborníkmi z praxe, kde môžete získať omnoho viac ako len nové vedomosti.
Školné pre externé štúdium Uzávierka prihlášok Prijímačky Poplatok
800 € 20. augusta 2024 bez prijímačiek 40 €

Prihlášku registruješ elektronicky cez systém AIS2 na webovom sídle IM UCM do 20. augusta 2024. Nahratú prihlášku v systéme AIS2 následne potvrdíš / uložíš (stav prihlášky „EVIDOVANÁ“ je nepostačujúci).

Banka Variabilný symbol Konštantný symbol Špecifický symbol IBAN SWIFT
Štátna pokladnica 62407 0308 Rodné číslo uchádzača bez lomky SK59 8180 0000 0070 0007 1919 SPSRSKBAXXX

Prílohy k prihláške

 • životopis,
 • dosiahnuté úspechy počas štúdia na strednej škole (napr. umiestnenie na okresných, krajských a celoštátnych olympiádach a súťažiach), 
 • potvrdenie o realizovanej platbe, v prípade elektronickej platby (bankový prevod) uchádzač nahrá do príloh prihlášky potvrdenie o realizovanej platbe, nie o pohybe na bankovom účte
 • overené doklady o vzdelaní:
  • Uchádzač, ktorý maturuje v roku 2024, vloží do elektronickej prihlášky zostavu známok (z elektronickej žiackej knižky) za 1. až 3. ročník (4-ročné štúdium), resp. za 2. až 4. ročník (5-ročné štúdium). V prípade, že zostavu známok nie je možné nahrať alebo ju uchádzač nenahrá správne, doručí z týchto ročníkov overené kópie vysvedčení strednou školou (príp. notárom alebo matrikou) študijnej referentke IM (poštou alebo osobne). Overenú kópiu vysvedčenia (notárom alebo matrikou) z posledného ročníka strednej školy a overenú kópiu maturitného vysvedčenia uchádzač doručí študijnej referentke IM (poštou alebo osobne), a to ihneď po maturitnej skúške, najneskôr do 20. augusta 2024.
  • Uchádzač, ktorý maturoval pred rokom 2024, doručí študijnej referentke IM (osobne alebo poštou) overené kópie (notárom alebo matrikou ) vysvedčení za 1. až 4. ročník (4-ročné štúdium), resp. za 2. až 5. ročník (5-ročné štúdium), spolu s maturitným vysvedčením do 20. augusta 2024.

Elektronická prihláška TU

ČAS NA PODANIE PRIHLÁŠKY

69Dni
14Hodiny
46Min
10Sec
Podmienky prijatia IM

Nepremeškaj svoju šancu a urob krok k lepšej budúcnosti už dnes!