Bakalárska prax

Štúdium manažmentu IM UCM

Absolvovanie bakalárskej praxe je súčasťou študijného programu Manažment v turizme a hotelierstve, v odbore Ekonómia a manažment.

Študenti Inštitútu manažmentu, v dennej forme štúdia, absolvujú bakalársku prax v 6. semestri (letný semester), v rozsahu 120 hodín. Študenti externého štúdia bakalársku prax vykonajú v 8. semestri (letný semester), v rozsahu 120 hodín.

Študent si vyberá organizáciu, v ktorej prax absolvuje, samostatne alebo v súčinnosti s odporúčaním školiteľa bakalárskej práce alebo učiteľa zodpovedného za bakalársku prax. Výber organizácie, ako aj vykonávanie pracovných činností, korešponduje s témou bakalárskej  práce študenta a s previazanosťou na študijný program. Konkrétnu inštitúciu na výkon praxe schvaľuje riaditeľ Inštitútu manažmentu.

Pred nástupom na prax študent odovzdá učiteľovi zodpovednému za bakalársku prax podpísané štyri exempláre Dohody o bakalárskej praxi študenta, a to najneskôr do konca skúškového obdobia zimného semestra príslušného akademického roka. Počas výkonu praxe študent vypracováva Správu z bakalárskej praxe, ktorú po ukončení výkonu bakalárskej praxe odovzdá, spolu s Potvrdením o absolvovaní bakalárskej praxe, učiteľovi zodpovednému za bakalársku prax.

Bakalársku prax je potrebné absolvovať počas letného semestra, najneskôr do konca výučby letného semestra, a to podľa Harmonogramu štúdia UCM v Trnave na príslušný akademický rok.

Študent si po absolvovaní praxe rozšíri svoje vedomosti z oblasti, ktorá korešponduje s témou bakalárskej práce a zároveň je informovaný o základnom rámci využívania teoretických poznatkov a ich aplikácií v praxi turizmu a hotelierstva. Takisto získa skúsenosti z reálneho pracovného prostredia a bude schopný aplikovať základné vedomosti pri riešení aktuálnych praktických otázok. Rovnako študent nadobudne schopnosť orientácie v škále teoretických prístupov k riešeniu praktických otázok súvisiacich s témou bakalárskej práce a organizácie, v ktorej sa uskutočňuje bakalárska prax a bude pripravený získané kompetencie uplatniť v praktickej  činnosti po absolvovaní štúdia. Tiež si si upevní občianske kompetencie, schopnosť riešiť konkrétne problémy, komunikačné zručnosti, pružnosť v tvorivom a kritickom myslení.

Zazmluvnené organizácie na výkon bakalárskej praxe pre rok 2024:

Zazmluvnené organizácie na výkon bakalárskej praxe pre rok 2023: