Podmienky prijatia a ako sa prihlásiť

Manažment v turizme a hotelierstve

Dokumenty, ktoré neboli odoslané online, je možné zaslať na adresu:

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Študijné oddelenie IM
Ing. Edita Dziváková
Hajdóczyho č. 1
917 02 Trnava

Študijný program Stupeň štúdia Dĺžka štúdia
Manažment v turizme a hotelierstve – externá forma Bc. 3 roky

Je úžasné, keď môže človek spojiť svoje hobby so svojim povolaním. Študijný program Manažment v turizme a hotelierstve je toho príkladom.

U nás sa momentálne prijímačky nerobia. Hodnotiaca komisia bude posudzovať výsledky z jednotlivých ročníkov z týchto predmetov (ak idete ešte len maturovať):

 • Manažment v turizme a hotelierstve:
  slovenský jazyk a literatúra, dejepis (resp. ekvivalent predmetu), ekonomika (resp. ekvivalent predmetu), cudzí jazyk.

Ak ste maturovali podľa starých predpisov, tak budeme brať do úvahy:

 • Celkový výsledok maturitnej skúšky.
 • Dosiahnuté úspechy počas štúdia na strednej škole.
Deň otvorených dverí Uzávierka prihlášok Prijímačky Poplatok
7.2.2024 20. augusta 2024 – iba externá forma bez prijímačiek 40 €
DOD IM 24

Prihlášku registruješ elektronicky cez systém AIS2 na webovom sídle IM UCM do 20. augusta 2024. Nahratú prihlášku v systéme AIS2 následne potvrdíš / uložíš (stav prihlášky „EVIDOVANÁ“ je nepostačujúci).

Banka Variabilný symbol Konštantný symbol Špecifický symbol IBAN SWIFT
Štátna pokladnica 62407 0308 Rodné číslo uchádzača bez lomky SK59 8180 0000 0070 0007 1919 SPSRSKBAXXX

Prílohy k prihláške

 • životopis,
 • dosiahnuté úspechy počas štúdia na strednej škole (napr. umiestnenie na okresných, krajských a celoštátnych olympiádach a súťažiach), 
 • potvrdenie o realizovanej platbe, v prípade elektronickej platby (bankový prevod) uchádzač nahrá do príloh prihlášky potvrdenie o realizovanej platbe, nie o pohybe na bankovom účte
 • overené doklady o vzdelaní:
  • Uchádzač, ktorý maturuje v roku 2024, vloží do elektronickej prihlášky zostavu známok (z elektronickej žiackej knižky) za 1. až 3. ročník (4-ročné štúdium), resp. za 2. až 4. ročník (5-ročné štúdium). V prípade, že zostavu známok nie je možné nahrať alebo ju uchádzač nenahrá správne, doručí z týchto ročníkov overené kópie vysvedčení strednou školou (príp. notárom alebo matrikou) študijnej referentke IM (poštou alebo osobne). Overenú kópiu vysvedčenia (notárom alebo matrikou) z posledného ročníka strednej školy a overenú kópiu maturitného vysvedčenia uchádzač doručí študijnej referentke IM (poštou alebo osobne), a to ihneď po maturitnej skúške, najneskôr do 20. augusta 2024.
  • Uchádzač, ktorý maturoval pred rokom 2024, doručí študijnej referentke IM (osobne alebo poštou) overené kópie (notárom alebo matrikou ) vysvedčení za 1. až 4. ročník (4-ročné štúdium), resp. za 2. až 5. ročník (5-ročné štúdium), spolu s maturitným vysvedčením do 20. augusta 2024.

Elektronická prihláška TU

ČAS NA PODANIE PRIHLÁŠKY

69Dni
23Hodiny
18Min
9Sec
Podmienky prijatia IM

Nepremeškaj svoju šancu a urob krok k lepšej budúcnosti už dnes!