Podmienky prijatia a ako sa prihlásiť

Študenti a štipendium IM

Dokumenty, ktoré neboli odoslané online, je možné zaslať na adresu:

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Študijné oddelenie IM
Monika Mešová
Nám. Jozefa Herdu 2
917 02 Trnava

Študijný program Stupeň štúdia Dĺžka štúdia
Manažment v turizme a hotelierstve – denná forma Bc. 3. roky
Manažment v turizme a hotelierstve – externá forma Bc. 4. roky

Je úžasné, keď môže človek spojiť svoje hobby so svojim povolaním. Študijný program Manažment v turizme a hotelierstve je toho príkladom.

U nás sa momentálne prijímačky nerobia. Hodnotiaca komisia bude posudzovať výsledky z jednotlivých ročníkov z týchto predmetov (ak idete ešte len maturovať):

  • Manažment v turizme a hotelierstve:
    slovenský jazyk a literatúra, dejepis (resp. ekvivalent predmetu), ekonomika (resp. ekvivalent predmetu), cudzí jazyk.

Ak ste maturovali podľa starých predpisov, tak budeme brať do úvahy:

  • Celkový výsledok maturitnej skúšky.
  • Dosiahnuté úspechy.
Deň otvorených dverí Uzávierka prihlášok Prijímačky Poplatok
február 2023 apríl 2023 bez prijímačiek 40 €

Prijímacia komisia urobí kvalitatívne poradie uchádzačov o štúdium podľa výsledkov z profilových predmetov zo strednej školy. Jednoducho – ak ste mali z daných predmetov dobré známky, máte vysokú šancu stať sa našim študentom. Priložiť môžete i rôzne diplomy a ocenenia, ktoré ste získali za nadštandardné aktivity počas stredoškolského vzdelávania. Prihlášky bude možné zasielať na akademický 2023/2024 a prihlášku môžete vyplniť buď online alebo elektronicky v počítači.

Prílohy k prihláške

  • životopis,
  • uchádzač, ktorý maturoval pred rokom 2022, pošle úradne overené výročné vysvedčenia a úradne overené maturitné vysvedčenie,
  • potvrdenie o zaplatení poplatku za prihlášku.

Online prihláška TU

Elektronická/papierová prihláška TU

ČAS NA PODANIE PRIHLÁŠKY

Podmienky prijatia IM

Nepremeškaj svoju šancu a urob krok k lepšej budúcnosti už dnes!