Medzinárodná spolupráca

Erasmus mobilita IM

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave v spolupráci so Slovenskou akademickou asociáciou pre medzinárodnú spoluprácu (SAAIC) poskytuje študentom, absolventom aj zamestnancom možnosť spoznať, ako sa žije, študuje a pracuje za hranicami Slovenska. Ak sa chce študent univerzity stať Erasmus+ študentom a zaujíma ho, ako sa žije a študuje v iných krajinách, chce spoznať nových ľudí, kultúru a nadviazať kontakty, alebo má záujem vycestovať zamestnanec – na tomto mieste nájde  každý z nich správne a aktuálne informácie.

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave neustále rozširuje medzinárodné kontakty s významnými svetovými a európskymi vzdelávacími inštitúciami, organizáciami a inými partnermi v oblasti vedy, výskumu a vzdelávania. Internacionalizáciu ako jeden z predpokladov zvýšenia kvality vysokoškolského vzdelávania na Inštitúte manažmentu vnímame ako dôležitý nástroj výmeny skúseností, rozvoja jazykových a interkultúrnych zručností študentov a pracovníkov vysokých škôl.

Rozvoj medzinárodnej spolupráce na univerzite a inštitúte sa  realizuje predovšetkým formou bilaterálnych a multilaterálnych dohôd zameraných na vzájomnú výmenu študentov, pedagogických a nepedagogických pracovníkov, ako aj prostredníctvom realizácie medzinárodných vedeckých projektov, organizovaní spoločných vedeckých podujatí a prezentácií výsledkov práce vo forme spoločných publikácií. Súčasťou podpory rozvoja medzinárodných vzťahov je aj prijímanie zahraničných návštev, delegácii a odborníkov, ktoré obohacujú výučbový proces a prispievajú k internacionalizácii vedy, výskumu a vzdelávania.

Študenti a zamestnanci, ktorí majú záujem o zahraničný pobyt, môžu využiť pestrú ponuku mobilít prostredníctvom programu Erasmus+ alebo môžu absolvovať zahraničný pobyt na základe medzinárodných bilaterálnych dohôd, poprípade využiť možnosti  v rámci iných mobilitných a štipendijných schém a programov.

Čo je to „Erasmus+“?

Všetky informácie sú dostupné TU alebo TU.

V skratke:
ERASMUS+  je  program Európskej únie na podporu vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu v Európe.
Umožňuje vycestovať do zahraničia na študijný pobyt, stáž alebo prax na rôzne dlhé časové obdobie – dĺžka pobytu závisí od druhu mobility.

  • Študenti  môžu absolvovať štúdium alebo stáž
  • Zamestnanci  môžu absolvovať výučba alebo školenie
  • Absolventi    môžu absolvovať stáž

Kliknutím na ďalšie linky sa dozviete o konkrétnych podrobnostiach jednotlivých druhov Erasmus+: