Medzinárodná spolupráca

Erasmus mobilita IM

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave v spolupráci so Slovenskou akademickou asociáciou pre medzinárodnú spoluprácu (SAAIC) poskytuje študentom, absolventom aj zamestnancom možnosť spoznať, ako sa žije, študuje a pracuje za hranicami Slovenska. Ak sa chce študent univerzity stať Erasmus+ študentom a zaujíma ho, ako sa žije a študuje v iných krajinách, chce spoznať nových ľudí, kultúru a nadviazať kontakty, alebo má záujem vycestovať zamestnanec – na tomto mieste nájde  každý z nich správne a aktuálne informácie.

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave neustále rozširuje medzinárodné kontakty s významnými svetovými a európskymi vzdelávacími inštitúciami, organizáciami a inými partnermi v oblasti vedy, výskumu a vzdelávania. Internacionalizáciu ako jeden z predpokladov zvýšenia kvality vysokoškolského vzdelávania na Inštitúte manažmentu vnímame ako dôležitý nástroj výmeny skúseností, rozvoja jazykových a interkultúrnych zručností študentov a pracovníkov vysokých škôl.

Rozvoj medzinárodnej spolupráce na univerzite a inštitúte sa  realizuje predovšetkým formou bilaterálnych a multilaterálnych dohôd zameraných na vzájomnú výmenu študentov, pedagogických a nepedagogických pracovníkov, ako aj prostredníctvom realizácie medzinárodných vedeckých projektov, organizovaní spoločných vedeckých podujatí a prezentácií výsledkov práce vo forme spoločných publikácií. Súčasťou podpory rozvoja medzinárodných vzťahov je aj prijímanie zahraničných návštev, delegácii a odborníkov, ktoré obohacujú výučbový proces a prispievajú k internacionalizácii vedy, výskumu a vzdelávania.

Študenti a zamestnanci, ktorí majú záujem o zahraničný pobyt, môžu využiť pestrú ponuku mobilít prostredníctvom programu Erasmus+ alebo môžu absolvovať zahraničný pobyt na základe medzinárodných bilaterálnych dohôd, poprípade využiť možnosti  v rámci iných mobilitných a štipendijných schém a programov.

Zazmluvnené univerzity

Krajina

Kód ISCED

Funchal University, Madeira

Portugalsko

1015 Travel, tourism, leisure

University of Business in Prague

Česká republika

1015 Travel tourism, leisure

Mendelova univerzita v Brně

Česká republika

041 Business and Administration

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Česká republika

041 Bussiness and Administration

Vysoká škola polytechnická v Jihlavě

Česká republika

1015 Travel, tourism, leisure

Sveučilište u Zadaru

Chorvátsko

041 Bussiness and Administration (1015)

Politechnika Czestochowska, Czestochowa

Poľsko

041 Bussiness and Administration

Panevropská univerzita v Prahe

Česká republika

1015 Travel, tourism, leisure
0410 Business and administration
0414 Marketing and advertising

Slezská univerzita v Opavě

Česká republika

1015 Travel, tourism, leisure

Čo je to „Erasmus+“?

Erasmus+ je programom Európskej únie v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy zameraný na mobility a spoluprácu vo vysokoškolskom vzdelávaní v Európe.

Program je určený pre študentov:

a) štúdium v zahraničí,

b) stáže v zahraničí,

c) absolventské stáže (môže sa prihlásiť len študent končiaceho ročníka a absolvuje ju po ukončení štúdia).

Čo znamená Erasmus+ pre študentov v praxi?

Štúdium na niektorej z partnerských inštitúcii je oslobodené od akýchkoľvek poplatkov (školné,..) a po obdržaní statusu „Erasmus študent“ od vysielajúcej vysokej školy si študent môže užívať všetky výhody, ale aj povinnosti spojené s programom. Jedna zo základných povinností je zostaviť si študijný plán na prijímajúcej vysokej škole tak, aby študent získal minimálne 20 (15) ECTS.

Systém prideľovania miest v rámci programu Erasmus+ prebieha formou výberového konania na Inštitúte manažmentu UCM. Všetky informácie o študijných pobytoch, projekte ERASMUS+ mobilitách študentov, pedagogických i nepedagogických zamestnancov môžete nájsť na samostatnej stránke UCM. 

Kliknutím na ďalšie linky sa dozviete o konkrétnych podrobnostiach jednotlivých druhov Erasmus+: