Rada kvality IM

Rada Kvality IM UCM

Rada kvality Inštitútu manažmentu.

Rada kvality IM je poradným orgánom riaditeľa Inštitútu manažmentu UCM, ktorý organizuje svoje činnosti v súlade s požiadavkami Rady pre vnútorné hodnotenie kvality UCM, zabezpečuje implementáciu a zdokonaľovanie systému manažérstva kvality prostredníctvom procesného riadenia na úrovni IM UCM, ako i v súlade s procesmi na UCM.

Rada kvality IM vykonáva úlohy súvisiace s kontrolou a prevenciou zameranou na systém manažérstva kvality, v pravidelných intervaloch monitoruje a vyhodnocuje súlad politík, procesov a ukazovateľov kvality so štandardmi pre študijné programy v rámci študijného odboru Ekonómia a manažment, v súlade s pravidlami autorizovanej organizácie vydávajúcej osvedčenia o akreditácii študijných programov na národnej a medzinárodnej úrovni a uznanej Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Rada kvality IM v pravidelných intervaloch vyhodnocuje:

 1. systém manažérstva kvality na IM UCM prostredníctvom procesnej orientácie,
 2. úroveň zabezpečovania a zlepšovania študijných programov, ktoré sú na IM UCM zabezpečované v rámci študijného odboru Ekonómia a manažment,
 3. úroveň tvorivej činnosti pedagógov pracujúcich na IM UCM
 4. celkovú úroveň tvorivých činností za Inštitút manažmentu UCM.

Rada kvality IM UCM považuje za pravidelný interval hodnotenia systému manažérstva kvality IM UCM obdobie 6 rokov. Výsledkom komplexného hodnotenia je Hodnotiaca správa. Rada kvality IM UCM vyhodnocuje ukazovatele kvality zamerané na študijný program spravidla každé tri roky. Predmetom a obsahom posudzovania kvality vzdelávania a tvorivej činnosti je:

 1. plnenie štandardov pre systém manažérstva kvality IM UCM v súčinnosti procesmi,
 2. plnenie štandardov pre študijný program zabezpečovaný na IM UCM v rámci odboru študijného programu,
 3. tvorivá činnosť pedagógov zabezpečujúcich profilové predmety a pedagógov nesúcich zodpovednosť za kvalitu a rozvoj študijného programu.

Rada kvality IM UCM na návrh riaditeľa IM UCM odporúča (schváliť/schváliť s pripomienkami/neschváliť):

 1. návrh študijného programu,
 2. návrh na úpravu študijného programu,
 3. návrh na posúdenie a zosúladenie študijného programu,
 4. návrh na zrušenie študijného programu.

Rada kvality IM UCM riaditeľovi IM UCM navrhuje:

 1. nový študijný program,
 2. zmeny v systéme manažérstva kvality IM UCM,
 3. zmeny v systéme manažérstva kvality UCM,
 4. námety na zlepšenia súvisiace so zvyšovaním kvality vo vzdelávaní, hodnotení tvorivej činnosti a súvisiace so systémom manažérstva kvality uplatňovanom na UCM,
 5. zrušenie študijného programu.

Rada kvality IM UCM pripravuje do ročnej Výročnej správy UCM podklady týkajúce sa zabezpečovania, zlepšovania a konkrétneho plnenia kritérií hodnotenia kvality v zmysle tvorivých činností na IM UCM.

Štatút Rady kvality

Interní členovia:

 • doc. Ing. Zdenko Stacho, PhD. – predseda Rady kvality IM
 • Ing. Jana Černá, PhD.
 • Ing. Juraj Litomerický, PhD.
 • JUDr. Ing. Tomáš Malatinec, PhD.
 • PaedDr. Ľubica Varečková, PhD.

Zástupcovia študentov:

 • Adela Borčányová
 • Miroslava Jeloková

Externí členovia:

 • prof. Ing. Alžbeta Kucharčíková, PhD. – Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta riadenia a informatiky, Katedra makro a mikroekonomiky
 • prof. Ing. Miloš Hitka, PhD. – Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska Fakulta, Katedra Ekonomiky, manažmentu a podnikania
 • doc. Ing. Viktória Ali Taha, PhD. – prodekanka pre vzdelávanie a komunikáciu, Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu, ekonomiky a obchodu
 • doc. Ing. Jana Blštáková, PhD. – prodekanka pre zahraničné vzťahy, Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta podnikového manažmentu, Katedra manažmentu
 • doc. Ing. Ján Papula, PhD. – prodekan pre kvalitu a vzťahy s verejnosťou, Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu, Katedra stratégie a podnikania
 • doc. Mgr. Ing. Lukáš Smerek, PhD. – Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Ekonomická fakulta, Katedra ekonomiky a manažmentu podniku
 • PhDr. Ing. Václav Kupec, PhD. – Vysoká škola finanční a správní Praha, Fakulta ekonomických studií, Katedra ekonomie a managementu
 • Mgr. Danka Chválová – Slovak Business Agency, Odborný manažér akceleračného programu pre Trnavský kraj
 • Ing. Tomáš Ondrčka

Časový harmonogram a obsahový plán hodnotenia kvality