Profil absolventa

Prednáška na IM UCM

Absolventi Inštitútu manažmentu sú ihneď po škole pripravení pracovať na úrovni stredného manažmentu alebo začať samostatne podnikať.

Manažment v turizme a hotelierstve (Bc.)

Naučíme ťa samostatne premýšľať, prevziať zodpovednosť za svoje rozhodnutia, manažovať tím alebo vlastný biznis. Jednoducho, po skončení štúdia nebudeš mať len diplom, ktorý si dáš do rámika, ale kopec skúseností a vedomostí na to, ako sa hneď pustiť do podnikania alebo sa stanete súčasťou stredného či vrcholového manažmentu. Trh práce sa o vás pobije.

Absolvent študijného programu Manažment v turizme a hotelierstve po I. stupni štúdia má poznatky z oblasti manažmentu, v kontexte so zameraním študijného programu. Má poznatky o súčasných trendoch v turizme a hotelierstve a ovláda potrebnú terminológiu (min. v jednom svetovom jazyku). Študent po skončení štúdia dokáže riadiť svoje rozhodnutia, plány a projekty, ako aj tímy, prípadne väčšie vnútroorganizačné útvary, pri napĺňaní tak strategických, taktických ako aj operatívnych cieľov a plánov organizácie turizmu.

Študent je schopný uplatniť jednotlivé praktické zručnosti manažéra, ako napr. otvorenú komunikáciu, time manažment seba aj ostatných, účinne motivovať zamestnancov, riadiť inovácie, riadiť organizáciu spoločensky zodpovedne, pracovať v interkultúrnom prostredí, permanentne sa vzdelávať a iné. Študent má taktiež znalosti z oblasti riadenia ľudských zdrojov, marketingu, organizovaní podujatí a projektov, ekonómie, účtovníctva, štatistiky a informatiky, ktoré dokáže aplikovať v podnikateľskej sfére, vo verejných inštitúciách a aj mimovládnom a business sektore, v odvetví služieb v oblasti turizmu a hotelierstva.

Vedomosti

Absolvent je zorientovaný vo vednom odbore ekonómia a manažment a v základnej terminológii ním súvisiacej. Pozná najvýznamnejšie vedecké prístupy a najnovšie súčasné trendy v ekonómii a manažmente. V rámci štúdia získa základný pojmový aparát z problematiky o riadení ľudských zdrojov v organizáciách, a to v kontexte ich veľkosti, zamerania a nástrojov. Vie vysvetliť základné princípy fungovania ekonomiky ako celku a interpretovať vzťahy medzi najdôležitejšími makroekonomickými veličinami. Taktiež pozná najdostupnejšie možnosti financovania inovácií v cestovnom ruchu a najnovšie trendy pri tvorbe produktov cestovného ruchu. Dokáže definovať nevyhnutnosť inovačného procesu a taktiež charakterizovať inovácie v cieľových miestach cestovného ruchu.

Absolvent vie definovať a pracovať s informačnými technológiami využívanými v cestovnom ruchu. Absolvent sa oboznámi so základnou charakteristikou spotrebiteľských trhov a modelom nákupného správania organizácii cestovného ruchu. Absolvent je taktiež oboznámený s mechanizmom udržateľného prístupu k podnikaniu v oblasti turizmu a hotelierstva a vníma produkt cestovného ruchu z hľadiska jeho udržateľného rozvoja. V neposlednom rade absolvent počas štúdia získa špecifické vedomosti zo stanovenia, plánovania a realizácie projektu menšieho rozsahu, ktorého náročnosť zodpovedá stupňu poznania, vedomostiam a zručnostiam v prvom stupni štúdia.

Zručnosti

Získané poznatky a vedomosti vie absolvent aplikovať na vypracovanie zadaní a semestrálnych projektov na zvolenú tému. Absolvent schopný využiť základné metódy a techniky plánovania, organizovania a vedenia ľudí a kontroly. Absolvent je schopný aplikovať základné vedomosti pri analyzovaní aktuálnych otázok v oblasti manažmentu ľudských zdrojov. Pozná metodiky porovnávania úspešnosti hospodárskej politiky a vie analyzovať možnosti budúceho vývoja ekonomiky. Absolvent dokáže samostatne zhodnotiť potenciál cestovného ruchu v danom regióne, resp. destinácii, a je schopný formulovať relevantné závery týkajúce sa silných a slabých stránok predmetného územia z hľadiska potenciálu lokalizačných, selektívnych a realizačných predpokladov cestovného ruchu.

Taktiež dokáže uplatňovať základné princípy udržateľného cestovného ruchu a udržateľného rozvoja cestovného ruchu v praxi. Je tiež schopný formulovať odporúčania pre podniky cestovného ruchu, ktoré sa usilujú inováciami zlepšiť svoje podnikanie a zvýšiť tak množstvo návštevníkov a turistov v danom regióne. Absolvent dokáže riešiť dielčie časti projektu, ale aj komplexne spracovať všetky podklady a následne ich uplatniť pri samotnej realizácii, pričom má osvojený komplexný a interdisciplinárny prístup k riešeniu projektu.

Profesijné kompetencie

Absolvent je odborne spôsobilý pre analýzu uplatňovania jednotlivých funkcií manažmentu ľudských zdrojov v konkrétnych podmienkach a je schopný vyhodnotiť situáciu a navrhnúť opatrenia pre zlepšenie aktuálneho stavu. Absolvent dokáže pracovať s vybranými aplikáciami zameranými na mapové systémy i navigáciu a zostaviť itinerár turistického pobytu vo vybranej destinácii cestovného ruchu a naplniť ho programom zodpovedajúcim reálnym časovým možnostiam. Orientuje sa v nových trendoch, ktoré podmieňujú a vo veľkej miere vplývajú na tvorbu produktov cestovného ruchu. Taktiež je schopný odporučiť podniku cestovného ruchu postupy a možnosti ako vhodne pristupovať k inovačným krokom. Je tiež odborne spôsobilý pre zavádzanie enviromentálne citlivých opatrení v zariadeniach cestovného ruchu (najmä v ubytovacích službách).

Absolvent pozná príčiny, dôsledky a možné riešenia overtourismu a dokáže použiť pre účely zmiernenia jeho dôsledkov nástroje demarketingu. Absolvent vie taktiež zostaviť situačnú analýzu podniku turizmu a identifikovať jeho konkurenčnú výhodu na trhu voľného času a je schopný navrhnúť produktovú, cenovú, distribučnú a komunikačnú stratégiu podniku. V neposlednom rade je absolvent odborne spôsobilý k organizácii eventov v menšom rozsahu v oblasti cestovného ruchu. Je schopný samostatne flexibilne riešiť problémy tak pri plánovaní, ako aj pri samotnej realizácii projektu. Absolvent je taktiež schopný prostredníctvom analytických metód zhodnotiť úspešnosť realizovaného projektu a následne navrhnúť opatrenie na zlepšenie do budúcnosti.

Uplatnenie absolventov v praxi

 • manažér malej firmy alebo neziskovej organizácie, ktorý vie kvalifikovane a komplexne riadiť chod a rozvoj podnikov pôsobiacich v oblasti turizmu a hotelierstva,
 • team leader na pozícii strednej úrovne riadenia vo verejnej a štátnej správe zameranej na oblasť cestovného ruchu,
 • zamestnanec na odboroch a referátoch cestovného ruchu a regionálneho rozvoja,
 • manažér na strednej úrovni v oblastných a krajských organizáciách cestovného ruchu,
 • zamestnanec turistických a informačných centier,
 • manažér strednej úrovne v regionálnych rozvojových agentúrach, zameraných na aplikáciu inovácií a rozvoj cestovného ruchu,
 • súkromný podnikateľ v oblasti cestovného ruchu a malej organizácii turizmu,
 • event manažér,
 • manažér recepcie (resp. inej súčasti hotela, reštaurácie),
 • hlavný manažér voľnočasových aktivít hotela,
 • manažér reštauračného zariadenia,
 • F&B manažér,
 • správca ubytovacieho zariadenia,
 • sprievodca v cestovnom ruchu,
 • manažér hotela,
 • animátor voľného času
 • Concierge …