Štipendiá

Inštitút manažmentu ponúka množstvo štipendií, ktoré vám a vašej rodine pomôžu zaplatiť náklady spojené so štúdiom. Štipendiá a granty sú typy darovacej pomoci, ktoré sa nemusia preplácať. Môžu mať formu univerzitných, sociálnych, motivačných alebo účelových štipendií.

Druhy štipendií

Sociálne štipendium

Sociálne štipendium je vyplácané študentom, ktorí sú v hmotnej núdzi a príjem peňazí do domácnosti je rovný životnému minimu. Žiadosť o sociálne štipendium si musí padať samotný  študent.

Motivačné štipendium

Motivačné štipendium je udeľované šikovným študentom s chuťou učiť sa a dosahovať nadpriemerné študijné výsledky. Po aktívnej celoročnej snahe nami vybraných študentov následne finančne odmeníme. O štipendium študent nežiada, ale navrhuje ho dekan fakulty.

Tehotenské štipendium

Tehotenské štipendium môže byť priznané tehotnej študentke vysokej školy, ktorá študuje v dennej a externej forme štúdia, v študijnom programe prvého, druhého alebo tretieho stupňa a zároveň má trvalý pobyt v SR a nemá nárok na poberanie tehotenského. Tehotenské štipendium sa priznáva na základe písomnej žiadosti študentky.

Účelové štipendium z vlastných zdrojov

Univerzita sv. Cyrila a Metoda môže udeliť účelové štipendium študentom, ktorí: si vynikajúco plnili svoje študijné povinnosti, dosiahli výborný výsledok v oblasti štúdia, výskumu, vývoja, umeleckej alebo športovej činnosti, ako aj v prípade ťažkých sociálnych, finančných a rodinných pomerov.

Podmienky udelenia

Jednotlivé podmienky sa líšia vzhľadom na konkrétny druh poskytovaného štipendia.

  • Štúdium nesmie byť počas akademického roka prerušené.
  • Študijný priemer do 1,5.
  • Absolvovanie predmetov v prvom termíne, resp. v prvom opravnom termíne z najviac dvoch predmetov.
  • Úspešná reprezentácia vysokej školy alebo Slovenskej republiky v súťaži.
  • Mimoriadne kvalitná záverečná práca.
  • Dosiahli výborný výsledok v oblasti štúdia, výskumu, vývoja, umeleckej alebo športovej činnosti.
  • V prípade ťažkých sociálnych, finančných a rodinných pomerov.
Štipendium IM UCM

Štipendium

Za vynikajúce študijné výsledky môžete získať finančnú podporu na štúdium. Rovnako oceňujeme mimoriadne výskumné projekty alebo umelecké výkony. Pozrite si zoznam štipendijných fondov, ktorými podporujeme vaše štúdium.