Získavanie spätnej väzby od absolventov

Interaktívny vzdelávací zážitok pre všetkých

Cieľom pravidelného získavania spätnej väzby od absolventov študijného programu je zistiť uplatnenie absolventov na trhu práce, ale predovšetkým má prispieť k zvyšovaniu kvality ponúkaných študijných programov a k upevneniu spolupráce s praxou.

Monitorovanie a hodnotenie študijného programu Manažment v turizme a hotelierstve sa tiež zameriava na získavanie spätnej väzby od externých zaintersovaných strán – absolventov. Absolvent po ukončení bakalárskeho štúdia má možnosť predovšetkým hodnotiť:

  • kvalitu absolvovaného štúdia,
  • edukačný proces,
  • komunikáciu a prístup vyučujúcich,
  • podporu štúdia,
  • spokojnosť so študijným programom,
  • využiteľnosť vedomostí v rámci svojho zamestnania.