Projektová činnosť

Štúdium managementu UCM

Na Inštitúte manažmentu UCM v Trnave sú momentálne riešené viaceré vedecko-výskumné grantové projekty.

V rámci výskumnej oblasti sa Inštitút manažmentu zameriava komplexne na oblasť cestovného ruchu, heritage turizmu, manažmentu v kontexte 4.0, gemifikáciu v personálnom manažmente, na špecifiká generácii Z v pracovnom procese, marketingu a i. Prieskumom a ich spracovaniu sa venujú tak pedagogickí pracovníci, ako aj študenti Inštitútu manažmentu v rámci výučby, keďže získavanie kvalitných informácií je v kontexte so študijným programom Manažment v turizme a hotelierstve kľúčové. Výsledky výskumnej činnosti sú prezentované študentom v rámci pedagogického procesu a sú publikované tak na slovenských, ako aj medzinárodných, konferenciách, vo vedeckých monografiách a taktiež vo významných databázových časopiseckých publikáciách.

VEGA 1/0474/23 Diagnostický audit v manažmente heritage objektov na pozadí spoločenských a ekonomických procesov

Zodpovedný riešiteľ za IM: doc. PhDr. Michal Lukáč, PhD.
Spoluriešitelia za IM: PhDr. Ján Ganobčík, MSc.
Spoluriešiteľské inštitúcie: Ekonomická univerzita Bratislava, Prešovská univerzita v Prešove, Slovenské národné múzeum – Múzeum Bojnice, Žilinská univerzita v Žiline, Vysoká škola ekonómie a manažmentu v Bratislave
Medzinárodná vedecká spolupráca: Vysoká škola ekonomická v Prahe, Fakulta podnikohospodárska
Doba riešenia: 2023 – 2025

VEGA 1/0038/22 Využitie kompetitívnych digitálnych hier na rozvoj tímovej kohézie a sociálnej adaptácie Generácie Z

Zodpovedný riešiteľ za IM: doc. Ing. Zdenko Stacho, PhD.
Spoluriešitelia za IM: doc. Ing. Katarína Stachová, PhD., mim. prof.; PaedDr. Ľubica Varečková, PhD.
Spoluriešitelia za UCM: doc. PhDr. Jana Galera Matúšová, PhD.; PhDr. Dominika Doktorová, PhD.; PhDr. Jana Hubinská, PhD.; Mgr. Magdaléna Balážiková, PhD.; Mgr. Magdaléna Švecová, PhD.; Mgr. Michal Kabát, PhD.
Doba riešenia: 2022 – 2024

VEGA 1/0432/22 Čo ovplyvňuje volatilitu kryptomien v období pandémie?

Zodpovedný riešiteľ za IM: Ing. Andrea Vadkertiová, PhD.,
Spoluriešitelia za IM: Ing. Lenka Mikle, PhD., PhDr. Ján Ganobčík, MSc.

Spoluriešiteľské inštitúcie:  Ekonomická univerzita Bratislava, Univerzita Komenského v Bratislave.
Doba riešenia: 2022 – 2024

KEGA 012UCM-4/2022 Riadenie ľudí v digitálnom svete – bilingválna (slovensko-anglická) vysokoškolská učebnica s podporou e-learningových modulov s multimediálnym obsahom

Zodpovedný riešiteľ za IM: doc. Ing. Katarína Stachová, PhD., mim. prof.
Spoluriešitelia za IM: doc. Ing. Zdenko Stacho, PhD.; doc. PhDr. Michal Lukáč, PhD.; PaedDr. Ľubica Varečková, PhD.
Spoluriešitelia za UCM: doc. PhDr. Jana Galera Matúšová, PhD.
Spoluriešiteľské inštitúcie:  Ekonomická univerzita Bratislava, Univerzita Komenského v Bratislave, Technická univerzita vo Zvolene, Univerzita Mateja Bela, Žilinská univerzita v Žiline a Prešovská univerzita v Prešove
Doba riešenia: 2022 – 2024

Visegrad Grants, V22320181 Digitálna mapa pútnických miest v krajinách V4

Zodpovedný riešiteľ za IM: Ing. Jana Černá, PhD.
Spoluriešiteľské inštitúcie:  The Pontifical University of John Paul II in Krakow, Poland; Budapest Business School, Hungary; ULTREIA z.s., Czechia; GoSlovakia, s.r.o., Slovakia

Doba riešenia: 01/10/2023 – 31/03/2025

2020-1-SK01-KA226-SCH-094415 AR Physics Made for Students with special educational needs (ARPhymedes Plus)

Zodpovedný riešiteľ za IM: doc. Ing. Katarína Stachová, PhD., mim. prof.
Doba riešenia: 2021 – 2023

FPPV-37-2023 Inovačný manažment hotelov v historických objektoch

Zodpovedný riešiteľ za IM: PhDr. Jaroslava Gbúrová, PhD.
Doba riešenia: 01/2023 – 12/2023

Ukončené projekty:

2020-1-SK01-KA201-078391 AR Physics Made for Students (ARPhymedes)

Zodpovedný riešiteľ za IM: doc. Ing. Katarína Stachová, PhD., mim. prof.
Doba riešenia: 2020 – 2023

313011ASN4 Riešenie spoločenských ohrození v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19

Spoluriešitelia za IM: doc. PhDr. Michal Lukáč, PhD.; doc. Ing. Katarína Stachová, PhD., mim. prof.; Ing. Lenka Mikle, PhD.
Doba riešenia: 03/2020 – 06/2023

312011BFQ3 Podpora vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na UCM (PROJEKT KVALITA VŠ)

Spoluriešitelia za IM: doc. PhDr. Michal Lukáč, PhD.; doc. Ing. Zdenko Stacho, PhD.; PhDr. Martin Halmo, PhD.
Doba riešenia: 01/2021 – 06/2023