Politika rodovej rovnosti

Politika rodovej rovnosti IM UCM

Univerzita sv. Cyrila a Metoda považuje rovnakú hodnotu všetkých ľudí a rovnosť príležitostí jednotlivcov za fundamentálny princíp pre rozvoj moderného vzdelávania aj vedeckého poznania. V záujme plného využitia tvorivého potenciálu žien a mužov, ako aj rozvíjania ich osobných ambícií, záujmov a talentov, sa zasadzuje za poskytnutie rovnakých príležitostí na vzdelanie, pracovné podmienky aj ocenenie práce.

UCM sa uplatňovaním rodovej rovnosti vo svojom dennom živote aj rozvojových stratégiách usiluje o vytváranie dôvery, ktorá je pre udržanie univerzity ako spoločenstva slobodných, kriticky mysliacich a tvorivých ľudských bytostí zásadná. V tomto zmysle vytvára priestor rešpektujúci osobnostný rozvoj jednotlivcov bez rodovej diskriminácie v záujme mobilizáciu ľudského potenciálu univerzity, udržateľného rozvoja jej inovatívnej kapacity a v konečnom dôsledku jej celkovej prosperity.

Ciele politiky rodovej rovnosti

  • Vytvorenie etického a spravodlivého prostredia na univerzite, založeného na dodržiavaní základných práv a napĺňaní potrieb každého jednotlivca študujúceho/pôsobiaceho na univerzite, ako aj na úcte k rozmanitosti.
  • Identifikácia a odstraňovanie akékoľvek formy diskriminácie vo všetkých činnostiach univerzity v súlade s medzinárodne uznávanými štandardmi.
  • Podpora tvorivého potenciálu a ambícií vzdelávajúcich sa aj vedecky vzdelaných žien i mužov, nezávisle od rozdielov založených na akomkoľvek diskriminačnom dôvode, v záujme zabránenia plytvania ich talentom, zvyšovania ich motivácie a lojality.
  • Využívanie všetkých schopností ľudských zdrojov univerzity, ktoré poskytujú obe pohlavia tak, aby smerovali k zvyšovaniu potenciálu pre kvalitný a excelentný výskum a vzdelávanie.

Nástroje politiky rodovej rovnosti

  • Vytvorenie inštitucionálnej infraštruktúry na realizáciu politiky rodovej rovnosti a strategických cieľov pre rodovú rovnosť na UCM v Trnave.
  • Spracovanie stratégie resp. plánu pre dosiahnutie rodovej rovnosti na UCM v Trnave.
  • Definovanie odporúčaní pre tvorbu nástrojov politiky rodovej rovnosti na UCM v Trnave.
  • Monitorovanie stavu rodovej rovnosti na UCM v Trnave.