Opis ŠP – externé štúdium (3-ročné)

Vysoká škola manažment UCM

Opis študijného programu externého štúdia Inštitútu manažmentu UCM.

Súčasť UCM
Inštitút manažmentu

Číslo a názov študijného odboru
6213 ekonómia a manažment

Kód programu – číslo študijného programu
185079

Názov študijného programu
Manažment v turizme a hotelierstve

Stupeň štúdia
1.

Opis študijného programu
Kompletná verzia – TU!

Udeľovaný akademický titul
bakalár, Bc.

Úroveň národného kvalifikačného rámca
úroveň 6

Forma štúdia
externá

Štandardná dĺžka štúdia v rokoch
3 roky

Jazyk poskytovania
slovenský jazyk

                                        

Vzdelávacie ciele a výstupy študijného programu

Profil absolventa bakalárskeho stupňa štúdia:
Absolvent študijného programu Manažment v turizme a hotelierstve po I. stupni štúdia má poznatky z oblasti manažmentu v kontexte so zameraním programu a príslušného odboru. Má poznatky o súčasných trendoch v turizme a hotelierstve a ovláda potrebnú terminológiu (min. v jednom svetovom jazyku). Absolvent po skončení štúdia dokáže riadiť tak svoje rozhodnutia, plány a projekty, ako aj tímy, prípadne väčšie vnútroorganizačné útvary, pri napĺňaní tak strategických, taktických, ako aj operatívnych cieľov a plánov organizácie turizmu. Študent je schopný uplatniť jednotlivé praktické zručnosti manažéra ako otvorenú komunikáciu, time manažment seba aj ostatných, účinne motivovať zamestnancov, riadiť inovácie, riadiť organizáciu spoločensky zodpovedne, pracovať v interkultúrnom prostredí, permanentne sa vzdelávať a iné. Má poznatky z oblasti riadenia ľudských zdrojov a dokáže jednotlivé funkcie riadenia ľudských zdrojov aplikovať v praxi a využiť ich k napĺňaniu cieľov organizácie, pričom sú rešpektované tak ciele organizácie, ako aj jednotlivca. Študent po absolvovaní prvého stupňa štúdia, vie taktiež samostatne využívať výskumné metódy, postupy a nástroje (kvantitatívne aj kvalitatívne výskumné metódy, ako metódy regionalizácie, kartografické metódy …), ale aj sekundárne informácie a dáta získané z externých zdrojov (Stratégia rozvoja cestovného ruchu 2020, štatistiky MDVSR zamerané na úroveň cestovného ruchu v SR, Trexima, Profesia, Hay group, European Travel Commission, UNWTO …) a hodnotiť pôsobenie organizácie turizmu a jej zložiek v zistenom kontexte. Podľa uvedeného vie identifikovať a analyzovať riadiace aj vecné príležitosti a hrozby v oblasti turizmu a hotelierstva, navrhovať a realizovať praktické riešenia s pozitívnym ekonomickým výsledkom. Študent má taktiež znalosti z oblasti riadenia ľudských zdrojov, marketingu, organizovaní podujatí a projektov, ekonómie, účtovníctva, štatistiky a informatiky, ktoré dokáže aplikovať v podnikateľskej sfére, vo verejných inštitúciách a aj mimovládnom a business sektore, v odvetví služieb v oblasti turizmu a hotelierstva. Absolvent študijného programu Manažment v turizme a hotelierstve po I. stupni štúdia získa širokospektrálny pohľad na oblasť manažmentu v turizme a hotelierstve v interakcii všetkých stakeholderov a ostatných faktorov vstupujúcich na trh a dokáže sa aktívne začleniť do podnikania v danej oblasti ako podnikateľ malej firmy alebo neziskovej organizácie, alebo na pozícii stredného manažmentu.

Ciele vzdelávania – požadované výstupy na absolventa bakalárskeho štúdia:

I. Vedomosti

 • Absolvent je zorientovaný vo vednom odbore ekonómia a manažment a v základnej terminológii s ním súvisiacej. Pozná najvýznamnejšie vedecké prístupy a najnovšie súčasné trendy v ekonómii a manažmente. V rámci štúdia získa základný pojmový aparát z problematiky o riadení ľudských zdrojov v organizáciách v kontexte ich veľkosti, zamerania a nástrojov. Taktiež má poznatky z oblasti makroekonómie a mikroekonómie. Pozná najvýznamnejšie smery ekonomického myslenia a dokáže vysvetliť jednotlivé nástroje monetárnej a fiškálnej politiky štátu. Vie vysvetliť základné princípy fungovania ekonomiky ako celku a interpretovať vzťahy medzi najdôležitejšími makroekonomickými veličinami. Vie identifikovať úrovne produkcie maximalizujúce zisk pomocou kriviek nákladov a výnosov a vie vysvetliť  faktory spôsobujúce zmeny v ponuke a dopyte a vie vysvetliť  problematiku  regulácie cien v trhovom hospodárstve. Rozlišuje medzi rôznymi konceptmi celkových, priemerných a medzných nákladov, vie rozlíšiť celkový a marginálny príjem. Absolvent vie, ako podniky a organizácie turizmu určujú cenu a aké zdroje použijú na poskytovanie služieb. Taktiež pozná najdostupnejšie možnosti financovania inovácií v cestovnom ruchu a najnovšie trendy pri tvorbe produktov cestovného ruchu. Dokáže definovať nevyhnutnosť inovačného procesu a taktiež charakterizovať inovácie v cieľových miestach cestovného ruchu. Absolvent vie definovať a pracovať s informačnými technológiami využívanými v cestovnom ruchu. Absolvent študijného programu má vedomosti z  turizmu a hotelierstva, rozumie ich úlohe a významu pre rozvoj národnej a svetovej ekonomiky a služby v turizme a hotelierstve chápe aj s ohľadom na multikultúrne prostredie v EÚ. Má vedomosť o legislatívnych aspektoch turizmu a hotelierstva. Z oblasti práva, má osvojené kľúčové pojmoslovie nevyhnutné pre pochopenie fungovania systému verejného, ako aj súkromného práva. Absolvent má vedomosti o národnej a hlavných svetových gastronómiách, o trendoch v spojitosti s vývojom v oblasti stravovania, hotelierstva a turizmu. Taktiež je oboznámený so základnými teoretickými a metodickými východiskami pre geografiu turizmu, nadobudol poznatky týkajúce sa dejín geografie turizmu, funkcií a selektívnych, lokalizačných a realizačných predpokladov zameraných na delimitáciu a typológiu potenciálov pre všetky aspekty vnútroštátneho a medzinárodného turizmu. Absolvent sa oboznámi so základnou charakteristikou spotrebiteľských trhov a modelom nákupného správania organizácii cestovného ruchu, absolvent je informovaný o štruktúre marketingového a komunikačného mixu v prostredí turizmu a hotelierstva, vysvetlia sa mu všeobecne platné zásady medzinárodného marketingu a aplikácie procesov marketingového auditu v praxi, nadobudne poznatky o etike v marketingu a vzťahu marketingu smerom k ľudskej spoločnosti. Absolvent je taktiež oboznámený s mechanizmom udržateľného prístupu k podnikaniu v oblasti turizmu a hotelierstva a vníma produkt cestovného ruchu z hľadiska jeho udržateľného rozvoja. V neposlednom rade absolvent počas štúdia získal špecifické vedomosti zo stanovenia, plánovania a realizácie projektu menšieho rozsahu, ktorého náročnosť zodpovedá stupňu poznania, vedomostiam a zručnostiam v prvom stupni štúdia.

II. Zručnosti

 • Získané poznatky a vedomosti vie absolvent aplikovať na vypracovanie zadaní a semestrálnych projektov na zvolenú tému.
 • Absolvent je schopný využiť základné metódy a techniky plánovania, organizovania a vedenia ľudí a kontroly.
 • Absolvent chápe zmysel a užitočnosť práva ako súboru pravidiel správania, bez ktorých by bol život v spoločnosti nemysliteľný, a bez existencie ktorého by došlo k rozpadu spoločnosti a štátu.
 • Absolvent je schopný využiť nástroje jednotlivých funkcií manažmentu ľudských zdrojov v konkrétnych podmienkach a je schopný aplikovať základné vedomosti pri analyzovaní aktuálnych otázok v oblasti manažmentu ľudských zdrojov.
 • Absolvent dokáže vykonávať základné makroekonomické výpočty v praxi. Je schopný samostatne vypočítať základné makro ukazovatele.
 • Absolvent pozná metodiky porovnávania úspešnosti hospodárskej politiky a vie analyzovať možnosti budúceho vývoja ekonomiky.
 • Absolvent dokáže samostatne zhodnotiť potenciál cestovného ruchu v danom regióne, resp. destinácii, a je schopný formulovať relevantné závery týkajúce sa silných a slabých stránok predmetného územia z hľadiska potenciálu lokalizačných, selektívnych a realizačných predpokladov cestovného ruchu,
 • Absolvent dokáže uplatňovať základné princípy udržateľného cestovného ruchu a udržateľného rozvoja cestovného ruchu v praxi.
 • Absolvent je schopný formulovať odporúčania pre podniky cestovného ruchu, ktoré sa usilujú inováciami zlepšiť svoje podnikanie a zvýšiť tak množstvo návštevníkov a turistov v danom regióne.
 • Absolvent je schopný samostatne zhodnotiť nevyhnutnosti procesu inovovania a vie jasne definovať hlavné znaky inovácie cestovného ruchu.
 • Absolvent dokáže uplatňovať základné princípy udržateľnosti v cestovnom ruchu, je schopný ich aplikovať v ubytovacích službách, je schopný využiť metódy a techniky úspory elektrickej a tepelnej energie, vody, iniciovať opatrenia na ich úsporu a ekologickú obnovu, zaviesť systém úsporného odpadového hospodárstva v zariadení cestovného ruchu a používať pritom smart technológie.
 • Absolvent dokáže samostatne zhodnotiť základné problémy zavedenia ekologického fungovania podniku, je schopný formulovať relevantné závery v oblasti udržateľnosti, ako aj aplikovať základné vedomosti pri analyzovaní aktuálnych otázok, spozná príčiny klimatických zmien vo svete a ich predpokladané dôsledky pre cestovný ruch.
 • Absolvent je schopný realizovať analýzy základných procesov marketingového prostredia a nákupného správania spotrebiteľov na trhu, konečných spotrebiteľov, organizácií a vlád.
 • Absolvent je schopný aplikovať zručností pri rozhodovaní o marketingovom inštrumentáriu podniku turizmu.
 • Absolvent dokáže konštruktívne naplánovať realizáciu projektu (eventu) zameraného na oblasť cestovného ruchu v menšom rozsahu, vrátane zadefinovania všetkých zdrojov a naplánovania konkrétneho programu.
 • Absolvent dokáže samostatne vytvoriť animačnú aktivitu. Dokáže prispôsobiť animačnú aktivitu podľa veku užívateľa v kontexte motorických zručností a kognitívneho štádia rozvoja osobnosti. Je tiež schopný zhodnotiť časové, materiálne a finančné zdroje potrebné k realizácii animačnej aktivity.
 • Absolvent dokáže riešiť dielčie časti projektu, ale aj komplexne spracovať všetky podklady a následne ich uplatniť pri samotnej realizácii.

III. Profesijné kompetencie

 • Absolvent získa schopnosti orientácie v širokej škále teoretických prístupov k riešeniu praktických otázok, týkajúcich sa riadenia organizácie ako celku alebo jej jednotlivých častí.
 • Absolvent je schopný aplikovať získané vedomosti v rámci ďalších nadväzujúcich odborných predmetov a taktiež v rámci štúdia na druhom stupni vysokoškolského štúdia.
 • Absolvent je odborne spôsobilý pre analýzu uplatňovania jednotlivých funkcií manažmentu ľudských zdrojov v konkrétnych podmienkach a je schopný vyhodnotiť situáciu a navrhnúť opatrenia pre zlepšenie aktuálneho stavu.
 • Absolvent je odborne spôsobilý vykonať analýzu makroekonomického prostredia pri poznaní vstupných veličín, dokáže predikovať možný vývoj a navrhnúť možnosti riešenia prípadného nepriaznivého vývoja konkrétnej ekonomiky.
 • Absolvent si osvojil základné právno-teoretické poznatky vhodné pre využitie vo verejnosprávnej praxi a je schopný rozhodnúť o aplikácii relevantných ustanovení prameňov práva v problematických situáciách a vyhľadať si aktuálne znenia právnych predpisov.
 • Absolvent dokáže pracovať s vybranými aplikáciami zameranými na mapové systémy a navigáciu a zostaviť itinerár turistického pobytu vo vybranej destinácii cestovného ruchu a naplniť ho programom zodpovedajúcim reálnym časovým možnostiam, pričom dokáže využívať portály, ako napríklad Booking, Tripadvisor a ďalšie.
 • Absolvent je odborne spôsobilý orientovať sa v širokej škále teoretických a praktických poznatkov, týkajúcich sa invencií a inovácií v cestovnom ruchu. Orientuje sa v nových trendoch, ktoré podmieňujú a vo veľkej miere vplývajú na tvorbu produktov cestovného ruchu. Taktiež je schopný odporučiť podniku cestovného ruchu postupy a možnosti ako vhodne pristupovať k inovačným krokom.
 • Na základe vedomostí o finančných možnostiach podpory inovácií má absolvent schopnosť navrhnúť reálnemu podniku cestovného ruchu spôsoby, ako postupovať v záujme tvorby inovácií.
 • Absolvent je odborne spôsobilý pre zavádzanie enviromentálne citlivých opatrení v zariadeniach cestovného ruchu (najmä v ubytovacích službách).
 • Absolvent získal orientáciu v širokej škále technických riešení orientovaných na enviromentálne alternatívne riešenia fungovania a prevádzky ubytovacích zariadení, dokáže pomenovať konkrétne opatrenia smerujúce k aspoň čiastočnej eliminácii negatívnych dôsledkov klimatických zmien na destinácie a zariadenia cestovného ruchu,
 • Absolvent pozná príčiny, dôsledky a možné riešenia overtourismu a dokáže použiť pre účely zmiernenia dôsledkov overtourismu nástroje demarketingu v rámci reštriktívnych opatrení.
 • Absolvent vie zostaviť situačnú analýzu podniku turizmu a identifikovať jeho konkurenčnú výhodu na trhu voľného času, absolvent je schopný navrhnúť produktovú, cenovú, distribučnú a komunikačnú stratégiu podniku.
 • Absolvent je odborne spôsobilý k organizácii eventov v menšom rozsahu v oblasti cestovného ruchu. Je schopný samostatne flexibilne riešiť problémy tak pri plánovaní ako aj pri samotnej realizácii projektu. Absolvent je taktiež schopný prostredníctvom analytických metód zhodnotiť úspešnosť realizovaného projektu a následne navrhnúť opatrenie na zlepšenie do budúcnosti.
 • Absolvent je odborne spôsobilý získané vedomosti a zručnosti uplatniť v praktickej činnosti v turizme a hotelierstve po absolvovaní štúdia.

IV. Prenositeľné kompetencie

 • Absolvent študijného programu si osvojí komunikačné zručnosti, schopnosť organizovania a plánovania práce, schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť za ne zodpovednosť.
 • Absolvent je schopný racionálne zhodnotiť priebeh a výsledky vykonávaných aktivít.
 • Absolvent získa právne myslenie, rozvinie si analytické myslenie,  kultivovaný a odborný písomný i ústny prejav, osvojí, resp. upevní si občianske kompetencie.
 • Absolvent si rozvinie schopnosti tímovej spolupráce, zdokonalí si schopnosť analyzovania a riešenia praktických problémov a osvojí si techniky časového manažmentu.
 • Absolvent študijného programu si osvojí analytické schopnosti dôležité pre oblasť metodológie výskumu, schopnosť riešiť úlohy z praxe, dokáže efektívne využívať modely a techniky v oblasti ekonomického rozhodovania.
 • Absolvent je schopný samostatne charakterizovať jednotlivé regióny z hľadiska supraštruktúry a infraštruktúry cestovného ruchu a to aj s akcentom na kľúčové formy cestovného ruchu v danom regióne.
 • Absolvent sa dokáže zorientovať v zmenárenskej činnosti a nástrahách pri výmene domácej meny za zahraničnú.
 • Absolvent má osvojené analytické schopnosti v oblasti spotreby energií a vody, dokáže porovnávať rôzne možnosti zabezpečenia služieb cestovného ruchu z hľadiska úspory energie i enviromentálnych dopadov a vybrať z nich tú najlepšiu možnosť, pričom dokáže získavať potrebné informácie, pracovať s nimi a navrhovať kreatívne riešenia a flexibilne sa prispôsobovať novým výsledkom vedy a zavádzať ich do praxe.
 • Absolvent si osvojí efektívnu komunikáciu pri rezervácií vybraných služieb cestovného ruchu a dokáže vyhľadávať informácie o destináciách na internete.
 • Absolvent dokáže analyzovať a riešiť problémy v rámci vplyvov marketingového prostredia na podnik turizmu a zákazníka, je schopný prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť za realizáciu marketingového plánu v praxi, dokáže efektívne využívať kreatívne technicky pri tvorbe kampaní turistických atraktivít a hotelov, dokáže riadiť komplexné marketingové zadania a vyvodzovať z nich závery.
 • Absolvent dokáže kreatívne a flexibilne hľadať alternatívy pre vyriešenie vzniknutého problému.
 • Absolvent si zvýši svoju digitálnu gramotnosť a analytické myslenie.
 • Absolvent nadobudne schopnosť analyzovania a riešenia problémov.
 • Absolvent bude schopný samostatne, respektíve tímovo koncepčne pracovať, podľa požiadaviek konkrétneho zamerania.

Požiadavky na uchádzačov o štúdium, spôsob ich výberu a odporúčané osobnostné predpoklady

Požadované schopnosti a predpoklady potrebné na prijatie na štúdium.
Základné podmienky prijatia na štúdium stanovuje § 2 Poriadku prijímacieho konania na UCM. Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium je podľa § 53 ods. 3 zákona získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania. Uchádzač o bakalárske štúdium je schopný preukázať vedomosti a schopnosti na úrovni absolvovania úplného stredného vzdelania. Potrebné je preukázanie dostatočnej úrovne vedomostí z predmetu vo väzbe na obsahový a výkonový štandard definovaný v Štátnom vzdelávacom programe ISCED 3A, prípadne na Cieľové požiadavky pre maturitnú skúšku z profilových predmetov pre daný študijný program. Podmienkou prijatia uchádzača na štúdium je podanie písomnej alebo elektronickej prihlášky na štúdium predpísaným spôsobom v určenom termíne so všetkými náležitosťami. Súčasťou prihlášky musí byť aj doklad o zaplatení poplatku za činnosti spojené s prijímacím konaním v súlade s § 92 zákona a § 33 Štatútu UCM.

Písomné ani ústne prijímacie pohovory sa na študijný program Manažment v turizme a hotelierstve nerobia. Prijímacia komisia vychádza z nižšie uvedených kvalitatívnych ukazovateľov a stanovuje poradie študentov na základe najlepších dosiahnutých výsledkov vrátane ďalších úspechov (napr. umiestnenie na okresných, krajských a celoštátnych olympiádach a súťažiach).

Postupy prijímania na štúdium
Prijímacie konanie na IM UCM sa pre uchádzača o štúdium začína doručením jeho písomnej prihlášky na štúdium. Uskutočňuje sa v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 56 až 58. Proces prijímacieho konania umožní uchádzačovi, ktorý preukáže splnenie určených podmienok prijatia na štúdium, stať sa študentom zvoleného študijného programu. Uchádzač, ktorý nepreukáže splnenie základných podmienok prijatia na štúdium v čase overovania splnenia podmienok na prijatie, môže byť na štúdium prijatý podmienečne s tým, že je povinný preukázať splnenie základných podmienok prijatia na štúdium najneskôr v deň určený na zápis na štúdium.

Spôsob prijímania sa riadi podľa všeobecných podmienok schválených akademickým senátom univerzity na príslušný akademický rok. UCM zverejní včas, najneskôr dva mesiace pred posledným dňom určeným na podanie prihlášok, lehotu na podanie prihlášok na štúdium v akademickom roku, ktorý predchádza akademickému roku, v ktorom sa má štúdium začať, ak ide o bakalársky študijný program alebo študijný program podľa § 53 ods. 3 zákona, a pri ostatných študijných programoch najneskôr dva mesiace pred posledným dňom určeným na podanie prihlášok. Všeobecné podmienky prijímania na štúdium v zmysle zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a povinností vysokých škôl sa zverejňujú na webovom sídle inštitútu a univerzity. Prihlášky na vysokoškolské štúdium sa prijímajú v termíne, ktorý je zverejnený, zvyčajne do konca apríla príslušného akademického roka.
V procese prijímacieho konania sa berie do úvahy prospech dosahovaný uchádzačom počas stredoškolského štúdia a na polroku posledného ročníka. Podmienkou pre zaradenie do rozhodovania prijímacieho konania je dodanie maturitného vysvedčenia. Konkrétne podmienky a požiadavky na vykonanie prijímacej skúšky (alebo bez prijímacej skúšky, iba na základe výsledkov stredoškolského štúdia) a jej súčastí sú v predpísanom termíne zverejnené. Tieto požiadavky súvisia so špecifikami a osobnostnými predpokladmi uchádzača, ktoré majú zabezpečiť úspešné štúdium, efektívne vynakladanie prostriedkov na štúdium, ako aj možnosti univerzity.

Pre prijatie uchádzača na bakalársky študijný program v slovenskej verzii, ktorý vykonal novú maturitnú skúšku, sú smerodajné:

 1. priemerné hodnotenia za jednotlivé ročníky štúdia (zo všetkých predmetov),
 2. známky z profilových predmetov: pre ŠP Manažment v turizme a hotelierstve:

  • slovenský jazyk a literatúra (neplatí pre zahraničných študentov – viď informácia uvedená v texte nižšie).
  • dejepis (resp. ekvivalent predmetu),
  • ekonomika (resp. ekvivalent predmetu),
  • cudzí jazyk (niektorý zo svetových jazykov),

 1. absolvovanie externej časti maturitnej skúšky z predmetu cudzí jazyk minimálne na úrovni B1, absolvovanie bilingválnej strednej školy alebo získanie medzinárodného certifikátu z cudzieho jazyka minimálne na úrovni B1 podľa Spoločenského európskeho referenčného rámca pre jazykové znalosti.

Pre prijatie uchádzača na bakalársky študijný program Manažment v turizme a hotelierstve, ktorý maturoval podľa starých predpisov sú smerodajné:

 1. priemer známok za všetky roky štúdia,
 2. známky z profilových predmetov:

  • slovenský jazyk a literatúra,
  • dejepis (resp. ekvivalent predmetu),
  • ekonomika (resp. ekvivalent predmetu),
  • cudzí jazyk,
 1. celkový výsledok maturitnej skúšky.

Rektor menuje jednu prijímaciu komisiu pre príslušné bakalárske študijné programy, vymenuje členov komisie a stanoví program jej zasadnutia. Prijímacia komisia musí byť minimálne štvorčlenná. Prijímacia komisia kvalitatívne vytvorí poradie uchádzačov o štúdium podľa  priemeru známok na vysvedčeniach za jednotlivé roky štúdia a na základe priemerov známok z vyššie uvedených profilových predmetov zo strednej školy. Ďalším kvalitatívnym kritériom je celkový výsledok maturitnej skúšky (alebo jej ekvivalentu) a dosiahnuté úspechy počas štúdia na strednej škole, ktoré je potrebné doložiť v predpísaných termínoch. Prijímacie konanie na štúdium do bakalárskych študijných programov končí dňom rozhodnutia rektora UCM o prijatí, či neprijatí u všetkých uchádzačov na štúdium. UCM rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania na štúdium v bakalárskych programoch vyhotovuje do 30 dní od overenia splnenia podmienok prijatia na štúdium. Rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania bude doručené  uchádzačovi v písomnej forme do vlastných rúk.

Podmienky prijatia zahraničných študentov na slovenské verzie Bc. študijných programov, sú rovnaké ako u študentov zo Slovenskej republiky. Podmienkou pre prijatie na štúdium je uznanie úspešnej záverečnej skúšky na zodpovedajúcej škole v zahraničí, pokiaľ medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, nestanoví inak.

Zahraniční študenti, študujúci v študijných programoch v slovenskom jazyku, musia spĺňať podmienku dobrej znalosti slovenského jazyka (minimálna úroveň B1). Túto znalosť je potrebné preukázať osvedčením, alebo certifikátom. Pri študentoch študujúcich študijný program v anglickom  jazyku je minimálna znalosť anglického jazyka na úrovni B2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazykové znalosti. Znalosť  je potrebné preukázať osvedčením alebo certifikátom o dosiahnutej jazykovej úrovni. Podmienkou platnou pre všetkých uchádzačov o štúdium je spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu podľa platných právnych predpisov SR.

Počet uchádzačov o štúdium

Názov ŠP

Forma štúdia

Počet uchádzačov o štúdium AR 2020/2021  | D+E

Počet uchádzačov o štúdium AR 2021/2022 | D+E

Počet uchádzačov o štúdium AR 2022/2023  | D+E

Manažment v turizme a hotelierstve

Denná

158

 

186

195

 

229

249

 

270

Externá

28

34

21

 

Stredné školy podľa najvyššieho záujmu uchádzačov o štúdium na IM zoradené zostupne

AR 2020/2021

AR 2021/2022

AR 2022/2022

Odborné školy rôzneho zamerania

Gymnázium

Odborné školy rôzneho zamerania

Stredná odborná škola hotelových služieb

Odborné školy rôzneho zamerania

Gymnázium

Gymnázium

Stredná odborná škola hotelových služieb

Zahraničné školy

Hotelová akadémia

Zahraničné školy

Stredná odborná škola hotelových služieb

Obchodná akadémia

Hotelová akadémia

Obchodná akadémia

Stredná odborná škola dopravná

Obchodná akadémia

Hotelová akadémia

Zahraničné školy

Stredná odborná škola dopravná

Stredná odborná škola dopravná

 

Pravidlá vyučovania sa a učenia sa

Pravidlá, formy a metódy vyučovania, učenia sa a hodnotenia študijných výsledkov v študijnom programe umožňujú dosahovanie výstupov vzdelávania pri rešpektovaní rozmanitosti študentov a ich potrieb sú ukotvené v Interných predpisoch UCM:

Podmienky absolvovania študijného programu

Vysoká škola uvedie počet kreditov, ktorého dosiahnutie je podmienkou riadneho skončenia štúdia a ďalšie podmienky, ktoré musí študent splniť v priebehu štúdia študijného programu a na jeho riadne skončenie, vrátane podmienok štátnych skúšok, pravidiel na opakovanie štúdia a pravidiel na predĺženie, prerušenie štúdia.

Počet kreditov, ktorého dosiahnutie je podmienkou riadneho skončenia štúdia a ďalšie podmienky, ktoré musí študent splniť v priebehu štúdia študijného programu a na jeho riadne skončenie, vrátane podmienok štátnych skúšok, pravidiel na opakovanie štúdia a pravidiel na predĺženie, prerušenie štúdia je uvedené v Študijnom poriadku UCM v Trnave:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2023/2023-2-Studijny_poriadok_UCM.pdf

Štandardná záťaž študenta v externej forme štúdia za celý akademický rok je vyjadrená počtom 48 kreditov a za jeden semester akademického roka počtom 24 kreditov. Študent získava kredity po úspešnom absolvovaní zapísaného predmetu študijného programu. Za každý predmet môže študent získať v priebehu štúdia kredity iba raz. Počty kreditov, ktoré študent získa za absolvované predmety, sa zhromažďujú (sčítavajú). Jednou z podmienok na pokračovanie v ďalšej časti štúdia je zhromaždenie, získanie potrebného počtu kreditov. Študentovi sa do celkového počtu zhromaždených kreditov prenášajú (započítavajú) aj kredity získané za absolvovanie časti štúdia na základe zmluvy o štúdiu na inej fakulte alebo vysokej škole doma alebo v zahraničí na základe výpisu výsledkov štúdia, ktorý študentovi vydá fakulta alebo vysoká škola, na ktorej ich získal. Výpis o takto absolvovanej časti štúdia je súčasťou osobnej študijnej dokumentácie študenta.

V študijnom programe Manažment v turizme a hotelierstve pre bakalárske štúdium je definovaný nasledovný počet kreditov, ktorého dosiahnutie je podmienkou riadneho skončenia štúdia:

 • Počet kreditov za celé štúdium – 180 kreditov,
 • Počet kreditov za rok – 48 kreditov,
 • Počet kreditov za bakalársku štátnu skúšku – 20 kreditov (10 kreditov obhajoba bakalárskej práce + 10 kreditov za predmety štátnej skúšky).

Základnou podmienkou riadneho skončenia štúdia je absolvovanie štúdia podľa príslušného študijného programu. Absolvovanie každého stupňa štúdia spočíva v riadnom skončení štúdia a vykonaní štátnej skúšky. Organizácia štátnej skúšky na UCM sa riadi Študijným poriadkom Univerzity sv. Cyrila a Metoda, ktorý bol vypracovaný v zmysle § 15, ods. 1, písm. b zákona 131/2002 Z. z. o vysokých školách a schválený Akademickým senátom UCM v Trnave
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2023/2023-2-Studijny_poriadok_UCM.pdf

Obsah a formu štátnej skúšky pre študijný programy manažment v turizme a hotelierstve schvaľuje Vedecká rada UCM v Trnave. Štátnu skúšku vykonáva študent pred komisiou pre štátne skúšky, ktorá je najmenej štvorčlenná. Predsedu komisie menuje riaditeľ Inštitútu manažmentu na UCM v Trnave z profesorov a docentov a členmi komisie sú vysokoškolskí učitelia, ako aj významní odborníci z iných pracovísk. Úspešné absolvovanie štátnej skúšky je podmienkou riadneho skončenia bakalárskeho štúdia. Štátna skúška je verejná. Neverejnou časťou štátnej skúšky je iba rozhodovanie komisie o výsledkoch štátnej skúšky. Študent sa písomne prihlasuje na termín štátnej skúšky podľa harmonogramu štúdia v danom akademickom roku po splnení povinností študijného programu. Obsah a formu štátnej skúšky pre študijný program Manažment v turizme a hotelierstve schvaľuje Vedecká rada UCM v Trnave. Obsahom štátnej skúšky na bakalárskom stupni štúdia je vypracovanie a obhajoba bakalárskej práce a úspešné absolvovanie štátnej skúšky z vybraných okruhov predmetov. Termíny štátnej skúšky sú záväzne stanovené v harmonograme štúdia akademického roka. Komisia je schopná uznášať sa, ak sú prítomní predseda komisie a aspoň dvaja ďalší členovia. V bakalárskych študijných programoch majú právo skúšať na štátnej skúške okrem vysokoškolských učiteľov pôsobiacich vo funkciách docent alebo profesor a ďalších odborníkov z praxe, schválených vedeckou radou, aj odborní asistenti s vysokoškolským vzdelaním tretieho stupňa. Najmenej jeden člen komisie musí pôsobiť vo funkcii docenta alebo profesora. Priebeh štátnej skúšky riadi a za činnosť komisie zodpovedá  predseda komisie. Výsledky štátnej skúšky z jednotlivých predmetov sa klasifikujú samostatne. Súčasti štátnej skúšky sa klasifikujú známkami A až FX. Stupňom prospel je hodnotený študent v ostatných prípadoch, pokiaľ nebol ani raz hodnotený známkou FX. Stupňom neprospel sa hodnotí štátna skúška vtedy, ak bol študent hodnotený  z niektorej súčasti štátnej skúšky známkou FX. Študent, ktorý bol na štátnej skúške klasifikovaný známkou FX z jedného, alebo z viacerých predmetov, opakuje štátnu skúšku iba z takto hodnotených  predmetov. V prípade neúspešnej obhajoby záverečnej práce komisia súčasne rozhodne, či sa práca vráti  študentovi na prepracovanie. Štátnu skúšku možno opakovať dva razy, pričom celková doba od prvého zápisu na štúdium do úspešného vykonania štátnej skúšky nesmie presiahnuť štandardnú dĺžku štúdia o viac ako dva roky. Ďalšie pravidlá na opakovanie štúdia a pravidlá na predĺženie a prerušenie štúdia sú podrobne popísané v Študijnom poriadku UCM, v tretej časti dokumentu:
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2023/2023-2-Studijny_poriadok_UCM.pdf

Dokladom o riadnom skončení vysokoškolského štúdia a získaní akademického titulu sú diplom, vysvedčenie o štátnej skúške a dodatok k diplomu. Univerzita vydá absolventom vysokoškolský diplom s uvedením študijného odboru, študijného programu, akademického titulu v slovenskom a v anglickom jazyku. Vysokoškolský diplom sa absolventom UCM vydáva spravidla na slávnostnej promócii. Ak študent požiada, môže mu UCM vydať doklady o absolvovaní štúdia aj v iných jazykoch. Za vynikajúce výsledky počas celého štúdia udeľuje najlepším absolventom UCM rektor „Cenu rektora“ a dekan udeľuje najlepším absolventom fakulty “Cenu dekana“. Za mimoriadne kvalitnú záverečnú prácu udeľuje rektor UCM „Pochvalné uznanie rektora“ a dekan „Pochvalné uznanie dekana“.

Vysoká škola pre jednotlivé študijné plány uvedie podmienky absolvovania jednotlivých častí študijného programu a postup študenta v študijnom programe v štruktúre:

 • počet kreditov za povinné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia je 170 kreditov / ukončenie časti štúdia je 28 kreditov/semester,
 • počet kreditov za povinne voliteľné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia je 10 kreditov / ukončenie časti štúdia je 2 kredity,
 • počet kreditov za záverečnú prácu a obhajobu záverečnej práce potrebných na riadne skončenie štúdia je 10 kreditov,
 • počet kreditov za odbornú prax potrebných na riadne skončenie štúdia je 10 kreditov.

Postupy a kritériá hodnotenia

Informácie dostupné TU

Zdroje študijného programu

Zoznam a charakteristika učební študijného programu a ich technického vybavenia s priradením k výstupom vzdelávania a predmetu (laboratóriá, projektové a umelecké štúdiá, ateliéry, dielne, tlmočnícke kabíny, kliniky, kňazské semináre, vedecké a technologické parky, technologické inkubátory, školské podniky, strediská praxe, cvičné školy, učebno-výcvikové zariadenia, športové haly, plavárne,  športoviská).

Zoznam a charakteristika učební študijného programu a ich technického vybavenia s priradením k výstupom vzdelávania a predmetu (laboratóriá, projektové a umelecké štúdiá, ateliéry, dielne, tlmočnícke kabíny, kliniky, kňazské semináre, vedecké a technologické parky, technologické inkubátory, školské podniky, strediská praxe, cvičné školy, učebno-výcvikové zariadenia, športové haly, plavárne, športoviská). 

Inštitút manažmentu pôsobiaci na UCM v Trnave realizuje edukačný proces v dvoch budovách a to štvrtom a piatom poschodí v budove na ulici Hajdóczyho 1 v Trnave a na námestí Jozefa Herdu v aule kino OKO. Budova na ulici Hajdóczyho 1 prechádza postupnou rekonštrukciou, momentálne piateho poschodia. Cieľom rekonštrukcie je modernizácia infraštruktúry za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu a modernizácia informačno-komunikačných technológií. Pre realizáciu vzdelávacieho procesu má Inštitút manažmentu k dispozícii štandardné učebne, ktoré sú vybavené multimediálnymi projektormi a plátnami. Učebne sú vhodné na realizáciu edukačného procesu v rámci študijného programu Manažment v turizme a hotelierstve.

Okrem štandardných učební má Inštitút manažmentu aj špecializované učebne 
https://imucm.sk/specificke-miestnosti-a-priestory/
a to:

Počítačovú učebňu IBM, v ktorej sa vyučujú predmety: Informatika, Základy štatistiky, Účtovníctvo, Informačné systémy v turizme a hotelierstve a Logistika.

Miestnosť pre tímovú spoluprácu a jej rozvoj, v ktorej sa vyučujú predmety: Komunikačné zručnosti, Manažment a manažérske kompetencie, Manažment animátorských a voľnočasových aktivít, Semestrálne projekty II-IV.

Okrem uvedených miestností majú študenti študijného programu Manažment v turizme a hotelierstve na Inštitúte možnosť využívať, po dohode s jednotlivými fakultami pôsobiacimi na UCM v Trnave aj ich priestory, pričom ide o nasledovné pracoviská: HD televízne štúdio na FMK, ktoré obsahuje kompletné televízne vybavenie pre záznam a transmisiu signálu; Laboratórium geografických informačných systémov (GIS) na FPV je vybavené 12 výkonnými stanicami prevádzkujúcimi GIS softvéry. Rozhlasové štúdio, rádio Aetter, na FMK prevádzkuje živé vysielanie za účasti študentov UCM. Možno ho počúvať na adrese https://www.aetter.sk/; Laboratórium prekladateľstva na FF je vybavené 10 prekladateľskými kabínami pre účely výučby tlmočníctva.  Laboratóriá výpočtovej techniky I, II a III vybavené modernými počítačmi (9+9+22) a Laboratóriá informatiky I, II a III s licencovaným softvérom; Laboratórium geografických informačných systémov vybavené 12 výkonnými počítačmi s geoinformačným licencovaným softvérom. Centrum mediálnej gramotnosti (IMEC), ktoré vzniklo v roku 2010 z iniciatívy Fakulty masmediálnej komunikácie. Taktiež Univerzitný vedecký park (UVP)-UVP, ktorý integruje vedeckú infraštruktúru UCM do väčšieho celku umožňujúceho riešiť aj multiodborové vedecké projekty a optimalizovať prevádzku vrátane inovácií a trvalo udržateľného rastu

Charakteristika informačného zabezpečenia študijného programu (prístup k študijnej literatúre podľa informačných listov predmetov), prístup k informačným databázam a ďalším informačným zdrojom, informačným technológiám a podobne).

Centrum informačných zdrojov (https://www.ucm.sk/sk/centrum-informacnych-zdrojov-ucm-v-trnave) plní funkciu akademickej knižnice, ktorej hlavným poslaním je získavať, spracovávať, uchovávať a sprostredkovávať informácie, literatúru a ďalšie kultúrne hodnoty.

Centrum informačných zdrojov UCM (CIZ)

 • kompletne zabezpečuje knižničné služby, informačné služby, vydavateľské služby a ochranu osobných údajov na UCM;
 • poskytuje komplexné knižnično-informačné a bibliografické služby vedeckopedagogickým pracovníkom a študentom univerzity ako aj ďalšej odbornej verejnosti; získava, spracováva, sprístupňuje a uchováva informačný fond domácich a zahraničných primárnych a sekundárnych informačných prameňov; poskytuje špecializované bibliograficko-informačné služby; bibliograficky registruje a uchováva fond diplomových a iných kvalifikačných prác študentov a tvorivých pracovníkov univerzity; spracováva a eviduje publikačnú činnosť tvorivých pracovníkov univerzity;
 • spolupracuje s autormi, vydavateľstvom, tlačiarňou; spracováva licenčné zmluvy s autormi a zmluvy s vydavateľstvami a tlačiarňami, v súlade s ročným plánom edičnej činnosti plánuje rozpočtové prostriedky a iné.

Centrum informačných zdrojov plní funkcie

 • Funkciu akademickej knižnice, ktorej hlavným poslaním je získavať, spracovávať, uchovávať a sprostredkovávať informácie, literatúru a ďalšie kultúrne hodnoty.
 • Realizuje edičnú činnosť, ktorá je významnou oblasťou činnosti členov akademickej obce, ktorou sa realizuje sloboda vedeckého bádania a zverejňovanie jeho výsledkov. Úlohou edičnej činnosti je zabezpečiť vydávanie študijnej literatúry, vedeckých prác, časopisov a ďalšej literatúry určenej pre potrebu univerzity.

Centrum informačných zdrojov UCM zahŕňa:

 • Referát knižničných služieb – všetky knižničné jednotky sú spracované v knižničnom informačnom systéme DAWINCI, momentálne knižnica disponuje 56 374 knižnými jednotkami.
 • Referát informačných služieb na rok 2021 Univerzita CM má prostredníctvom eurofondov a fin. prostriedkov MŠ predplatené nasledujúce databázy: SpringerLink, SpringerNature, ScienceDirect, Scopus, Web of Science. Ďalej majú študenti možnosť využívať databázu GALE Info Track a portály – Multivyhľadávač SUMMON, Portál Scientia, NAVIGA, Informačná a mediálna gramotnosť.
 • Referát vydavateľských služieb – edičná činnosť je významnou oblasťou činnosti členov akademickej obce, ktorou sa realizuje sloboda vedeckého bádania a zverejňovanie jeho výsledkov; úlohou edičnej činnosti je zabezpečiť vydávanie študijnej literatúry, vedeckých prác, časopisov a ďalšej literatúry určenej pre potrebu univerzity.
 • Virtuálna študovňa – virtuálna študovňa je výsledkom spolupráce medzi CVTI SR v Bratislave a UCM v Trnave. V študovni je online prístup k elektronickým verziám dokumentov z knižničného fondu UCM v Trnave. Bolo spracovaných 393 titulov, čo je 61 487 strán.

 • V rámci zabezpečenia prístupu k študijnej literatúre podľa informačných listov jednotlivých predmetov vyučovaných v študijnom programe Manažment v turizme a hotelierstve, je pre každý predmet v každom AR samostatne vytvorený na platforme MS Teams nový tím v závislosti od aktuálne prihlásených študentov na predmet a v rámci tohto tímu pedagóg zdieľa študentom študijné materiály k výuke.
 • Inštitút manažmentu má vytvorené svoje vlastné úložisko Virtuálna študovňa IM (online archív – virtuálnu knižnicu https://imucm.sk/virtualna-studovna-im/) prostredníctvom ktorých sprístupňujú študijnú literatúru v elektronickej podobe.

Partneri vysokej školy pri zabezpečovaní vzdelávacích činností študijného programu a charakteristika ich participácie.

IBM spol. s.r.o
IBM Slovensko, spoločnosť s ručením obmedzeným je národná pobočka firmy IBM World Trade Corporation,100% vlastnená zahraničným kapitálom, ktorá vznikla na konci roku 1992 rozdelením spoločnosti IBM ČSFR. Počas svojho pôsobenia na slovenskom trhu výrazne rozšírila portfólio svojich produktov a poskytovaných služieb v oblasti informačných technológií. Hlavné sídlo spoločnosti IBM Slovensko sa nachádza v Bratislave. V súčasnej dobe v centrále IBM Slovensko v Bratislave a pobočkách v Banskej Bystrici a Košiciach aktívne pracujú zamestnanci, z ktorých prevažnú časť tvoria systémoví a servisní inžinieri, konzultanti, analytici a projektoví manažéri, zabezpečujúci predpredajnú a popredajnú podporu zákazníkov IBM. Hlavné obchodné činnosti spoločnosti IBM Slovensko zahŕňajú predaj širokého spektra IT technológií, od serverov a systémov na ukladanie dát až po softvér a IT služby, vrátane konzultačných služieb. Organizačnou zložkou IBM Slovensko je aj Delivery Center, ktoré sa zameriava na poskytovanie IT služieb a podporné činnosti pri realizácii IT projektov. Je zároveň súčasťou globálnej siete delivery centier spoločnosti IBM. Spoločnosť IBM Slovensko dodáva integrované, flexibilné a efektívne riešenia, ktoré ponúka prostredníctvom širokej siete predajcov, agentov a obchodných partnerov. Kompletné informácie o spoločnosti IBM Slovensko je možné získať aj na internetovej stránke http://www.ibm.com/sk.

Opis spolupráce:
So spoločnosťou IBM máme podpísane Memorandum o spolupráci, na základe ktorého spoločnosť IBM aktívne podporuje vzdelávaciu inštitúciu IM UCM vo využívaní dostupných zdrojov prostredníctvom programu IBM Academic Initiative. Taktiež na základe memoranda o spolupráci sa zmluvné strany dohodli na vzájomnom zverejňovaní informácií o aktuálnych možnostiach zapojenia študentov, vzdelávacej inštitúcie IM UCM do Programov IBM Internship, IBM Traineeship a IBM University placement, umožní prostredníctvom Programu IBM Professional Certification pedagógom a študentom vzdelávacej inštitúcie IM UCM za zvýhodnených finančných podmienok absolvovať certifikačné skúšky v oblasti ich špecializácie.

Uskutočnené konkrétne aktivity:
Spoločnosť IBM zariadila pre Inštitút manažmentu Počítačovú miestnosť tým, že inštitútu darovala 15 stolov a 30 stoličiek – 20.9.2020. 

Slovak Business Agency
Slovak Business Agency predstavuje v SR kľúčovú špecializovanú inštitúciu z hľadiska podpory MSP. Vznikla v roku 1993 spoločnou iniciatívou EÚ a vlády SR. Je to jedinečná platforma verejného a súkromného sektora. Zakladajúci členovia asociácie sú Ministerstvo hospodárstva SR, Združenie podnikateľov Slovenska a Slovenský živnostenský zväz. Poslaním SBA je komplexná pomoc podnikateľom, podpora podnikania na národnej, regionálnej a miestnej úrovni a posilnenie konkurencieschopnosti podnikateľov v rámci spoločného trhu EÚ a na trhoch tretích krajín.

Opis spolupráce:
So Slovak Business Agency má Inštitút manažmentu uzavreté memorandum o spolupráci. Inštitút manažmentu intenzívne spolupracuje s SBA v dvoch rovinách a to:

 • Vzdelávanie v oblasti podnikania formou zabezpečenia lektorov z praxe v kontexte študijného programu Manažment v turizme a hotelierstve.
 • Aktívna spolupráca v rámci predmetov Semestrálny projekt II-IV, pomoc pri tvorbe a kooperácii projektov so študentmi.

Uskutočnené konkrétne aktivity:
Spolupráca v rámci týždňa vedy, kedy SBA organizovala prostredníctvom projektu Národného podnikateľského centra (NPC) pre všetkých študentov prvého a druhého ročníka Inštitútu manažmentu vzdelávací kurz ,,Škola podnikania“, v rámci ktorého mali so študentami work shopy experti z praxe. Výstupom z projektu bolo aj získanie certifikátu o absolvovaní školy podnikania, ktorý obohatil životopisy študentov – 8.11.2021 – 12.11.2021
https://www.npc.sk/sk/aktuality/vysokoskolaci-sa-zdokonaluju-vo-vytvarani-podnikatelskych-planov

 • Zorganizovaný online networking ,,Živá knižnica podnikateľa“, ktorá umožnila študentom nahliadnuť do životov úspešných podnikateľov – 23.12.2021.

Baterkáreň
Je 1.komunitné reuse centrum na Slovensku. Baterkáreň je sociálny podnik skrývajúci v sebe obchodík a komunitné reuse centrum. Cieľom je naučiť ľudí žiť udržateľnejšie, zmeniť ich postoj k nákupom, tovaru i k odpadu, keďže udržateľný život je i o tom, ako sa vecí zodpovedne zbavovať, prípadne vedome redukovať odpad, ktorý tvoríme na nevyhnutné minimum. Baterkáreň učí ako žiť vedomý a udržateľnejší život, motivuje a inšpiruje prostredníctvom vzdelávania, podujatí, produktov a služieb.

Opis spolupráce:
S Baterkárňou má Inštitút manažmentu uzavreté memorandum o spolupráci. Inštitút manažmentu s ňou intenzívne spolupracuje prioritne v rámci predmetov Semestrálny projekt II-IV, a to v rámci pomoci pri tvorbe a kooperácii projektov so študentmi, v kontexte smerovania projektov do udržateľného a spoločensky zodpovedného podnikania.

Uskutočnené konkrétne aktivity:

 • zorganizovaný Swap oblečenia 24.11.2021,
 • zorganizovaná zbierka Vianočná labka 20.12.2021.

AHRS (Asociácie hotelov a reštaurácií Slovenska)
Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska je dobrovoľnou, nepolitickou, záujmovou a odbornou organizáciou, ktorej cieľom je obhajovať spoločné záujmy členských subjektov voči orgánom štátnej správy a iným organizáciám, zvyšovať ich profesionálnu prestíž, ovplyvňovať verejnú mienku a názory riadiacich orgánov cestovného ruchu v štátnej správe a samospráve na slovenské hotelierstvo, gastronómiu a cestovný ruch. Svojimi aktivitami sa asociácia usiluje o profesionálnu úroveň podnikania, o rast kvality poskytovaných služieb v hotelierstve a cestovnom ruchu. V súlade s poslaním asociácia najmä prináša nové poznatky o hotelierstve doma i v zahraničí, pripomienkuje návrhy zákonov a vyhlášok týkajúcich sa hotelierstva a cestovného ruchu, organizuje odborné vzdelávanie pre pracovníkov v hotelierstve, zabezpečuje spoločnú propagáciu členských zariadení na veľtrhoch a výstavách, poskytuje právne a poradenské služby, spolupracuje s masmédiami, kde prezentuje činnosť asociácie a svojich členov, minimálne dvakrát ročne organizuje stretnutia hotelierov s odborným programom. Asociácia každoročne vyhlasuje prestížnu súťaž Hotelier roka a prináša širokej verejnosti tie najlepšie príklady z praxe

Opis spolupráce:
Najvýznamnejšia časť spolupráce je možnosť získavania aktuálnych informácií z oblasti zamerania študijného programu (účasť na konferenciách organizovaných a spoluorganizovaných AHRS, distribúcia časopisu HORECA …). Prepojenie vzdelávacích inštitúcií zameriavajúcich sa na cestovný ruch (stredné a vysoké školstvo). Člen prezídia AHRS Ing. Rastislav Ambrich je členom Rady kvality študijného programu Manažment v turizme a hotelierstve, čo pozitívne ovplyvňuje obsah ŠP v kontexte uplatniteľnosti študentov v praxi.

Uskutočnené konkrétne aktivity:

 • Konferencia AHRS 6 -7. 9. 2021,
 • Konferencia HORECA 21-22.9.2021,
 • Stretnutie vzdelávacích inštitúcií zameriavajúcich sa na cestovný ruch (stredné a vysoké školstvo) 5.11.2021.

Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Ministerstvo dopravy a výstavby SR (MDV SR) okrem iných činností plní v rozsahu vymedzenej pôsobnosti úlohy aj v oblasti cestovného ruchu, prostredníctvom sekcie cestovného ruchu začlenenej do jeho štruktúry od roku 2010.

Sekcia cestovného ruchu plní najmä tieto úlohy :

 • vykonáva úlohy ministerstva ako ústredného orgánu štátnej správy pre oblasť cestovného ruchu,
 • v oblasti tvorby politík, stratégií a koncepcií cestovného ruchu vypracováva štátnu politiku rozvoja cestovného ruchu a vyhodnocuje jej plnenie, vypracováva a vyhodnocuje stratégiu a koncepciu rozvoja cestovného ruchu,
 • v oblasti legislatívy cestovného ruchu vypracováva návrhy všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti cestovného ruchu a zabezpečuje implementáciu právne záväzných aktov Európskej únie v oblasti cestovného ruchu,
 • koordinuje výkon aktivít v cestovnom ruchu s ostatnými útvarmi ministerstva, inými ústrednými orgánmi štátnej správy a územnej samosprávy,
 • spolupracuje s ostatnými orgánmi štátnej správy, orgánmi územnej samosprávy a príslušnými inštitúciami pri vytváraní podmienok rozvoja cestovného ruchu v Slovenskej republike, podmienok na posilnenie postavenia odvetvia cestovného ruchu v národnom hospodárstve a pri plnení úloh štátnej politiky a stratégie cestovného ruchu,
 • v oblasti medzinárodnej spolupráce v cestovnom ruchu zabezpečuje plnenie úloh vyplývajúcich z členstva v medzinárodných organizáciách a medzištátnych združeniach cestovného ruchu, ako aj z medzinárodných zmlúv v oblasti cestovného ruchu,
 • presadzuje záujmy cestovného ruchu a zabezpečuje plnenie úloh vyplývajúcich zo štátnej politiky v oblasti jednotnej prezentácie Slovenska v zahraničí,
 • koordinuje aktivity v oblasti manažmentu značky destinácie,
 • vykonáva aktivity v oblasti marketingu a propagácie krajiny doma a v zahraničí,
 • zabezpečuje budovanie a efektívnu činnosť vlastných oficiálnych zastúpení v zahraničí a v regiónoch Slovenska.

Opis spolupráce:
S MDV SR má Inštitút manažmentu UCM uzavreté memorandum o spolupráci. Je to príležitosť pre prehĺbenie praktických znalostí študentov s predpokladom využitia ich záujmu o prácu v sektore cestovného ruchu. IM UCM ponúka študentom možnosť vzdelávať sa v programe „Manažment v turizme a hotelierstve“ – a MDV budem aktívne participovať na pripravovaných aktivitách a projektoch uvedeného študijného programu.

Zámerom spoločného memoranda je predovšetkým:

 • participácia na tvorbe a úpravách ponúkaných študijných programov v nadväznosti na požiadavky podnikateľskej praxe,
 • participácia na pedagogickom procese vo vybraných oblastiach štúdia,
 • účasť na spoločných výskumných aktivitách v rámci národných a európskych projektov,
 • spoločná organizácia vedeckých, odborných konferencií a sympózií, propagačných aktivít cestovného ruchu na Slovensku a vzájomná účasť na nich,
 • podpora pri odbornom raste študentov,
 • participácia na zadávaní a vedení tém záverečných prác.

Uskutočnené konkrétne aktivity:

 • generálny riaditeľ sekcie cestovného ruchu MDV SR Ing. Pavol Ondrčka je členom rady kvality IM.

Trnava Tourism
Trnava Tourism  je organizácia destinačného manažmentu pre región Trnava a okolie. Pričom jej základnými cieľmi sú kontinuálna snaha o zatraktívnenie ponuky cestovného ruchu destinácie Regiónu TRNAVA, podpora vzniku a udržateľnosti nových produktov cestovného ruchu, zabezpečovanie turistického informačného servisu pre návštevníkov Regiónu TRNAVA prostredníctvom svojho turistického informačného centra v Mestskej veži na Trojičnom námestí 1, implementácia inovácií do destinácie Región TRNAVA, zvyšovanie konkurencieschopnosti tradičných produktov destinácie a v neposlednom rade skvalitňovanie služieb predovšetkým v HoReCa segmente v Trnave a priľahlom regióne.

Opis spolupráce:
Cieľom spolupráce IM MTH Trnava Turism je participácia na tvorbe a úpravách ponúkaných študijných programov v nadväznosti na požiadavky podnikateľskej praxe. Podpora nadväzovanie partnerstiev IM UCM a HoReCa segmentu v Trnave a priľahlom regióne a v neposlednom rade podpora pri propagácii Regiónu TRNAVA.

By ChameleonLand
Občianske združenie sa už 18 rokov venuje organizovaniu denných detských táborov v Bratislave a blízkom okolí.

Opis spolupráce:
IM MTH má s By ChameleonLand podpísané memorandum o spolupráci. Cieľom spolupráce je zlepšenie animačných zručností pedagógov a študentov. Taktiež možnosť pre študentov získať certifikát Animátor bez potreby úhrady poplatku. Získanie praxe v oblasti animátorstva.

Uskutočnené konkrétne aktivity:

 • Kurz Animátor 10.5.2020

Hotel pod Lipou

Opis spolupráce:
IM MTH má s Hotelom pod Lipou podpísané memorandum o spolupráci. Cieľom spolupráce je ukázanie študentom fungovanie hotela v praxi. Realizovanie odborných prednášok a spolupráca pri zapojení študentov v rámci bakalárskej praxe.

Uskutočnené konkrétne aktivity:

 • Odborná prednáška na tému ,,Covid 19 v kontexte udržania si zamestnancov v oblasti hotelierstva“ – 11.11.2021
 • Exkurzia v Hoteli pod Lipou – 25.11.2021

Možnosti učenia sa študentov

Pravidlá, formy a metódy vyučovania, učenia sa a hodnotenia študijných výsledkov v študijnom programe umožňujú dosahovanie výstupov vzdelávania pri rešpektovaní rozmanitosti študentov a ich potrieb sú ukotvené v Interných predpisoch UCM:

 • Vnútorný predpis Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave 5/2021: Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na UCM v Trnave.
 • Študijný poriadok UCM.
 • Smernica na zabezpečenie všeobecne prístupného akademického prostredia pre študentov so špecifickými potrebami.
 • Smernica o rovnakom zaobchádzaní a ochrane pred diskrimináciou – rodová rovnosť.
 • Pri uskutočňovaní študijných programov je povzbudzovaná aktívna úloha, autonómia, tvorivosť a samostatnosť študentov vo vzdelávaní a v procese učenia sa a tento prístup sa odzrkadľuje aj v hodnotení študentov.
 • Pri uskutočňovaní študijných programov je rešpektovaná rozmanitosť študentov a ich potrieb a je umožňovaná flexibilita trajektórií v štúdiu aj s ohľadom na možnosť zosúladenia pracovného/rodinného života so štúdiom na vysokej škole.
 • Pri uskutočňovaní študijných programov sa pružne využíva spektrum pedagogických metód, foriem a koncepcií, metód hodnotenia a ich aplikácia sa pravidelne hodnotí a zdokonaľuje. Medzi metódy hodnotenia vedomostí a schopností študentov na UCM patria: písomné skúšky, projekty, prezentácie, eseje, prípadové štúdie, príklady, kombinované skúšky (písomná a ústna forma) a pod. Hodnotenie študentov sa vykonáva v súlade s postupmi definovanými v Študijnom poriadku UCM.
 • Študentom je poskytované primerané vedenie a podpora zo strany učiteľov a je podporovaný vzájomný rešpekt vo vzťahu študent – učiteľ.
 • Skúšajúci sú dôkladne oboznámení s existujúcimi metódami verifikácie dosahovania výstupov vzdelávania, metódami testovania, skúšania a posudzovania výkonov študentov a majú podporu vysokej školy na ďalšie zdokonaľovanie svojich vedomostí a zručností v tejto oblasti.
 • Hodnotenie umožňuje študentom preukázať rozsah a úroveň, do akej sa im podarilo dosiahnuť očakávané výstupy vzdelávania a študentom poskytuje spätnú väzbu, ktorá môže byť v nevyhnutných prípadoch spojená s odporúčaniami a usmerneniami týkajúcimi sa procesu učenia sa.
 • Hodnotenie je konzistentné a spravodlivo aplikované vo vzťahu k všetkým študentom, vykonávané v súlade s vopred schválenými postupmi a prinášajúce spoľahlivé závery, ktoré v podobných prípadoch nevedú k neodôvodneným rozdielom.
 • Pri hodnotení študentov a uchádzačov sa primerane zohľadňujú okolnosti týkajúce sa študentov so špecifickými potrebami (napr. znevýhodnenie v dôsledku imobilnosti, zrakovej slabosti, dyslexie, dysgrafie, dyskalkúlie).
 • Študenti majú k dispozícii prostriedky nápravy voči výsledkom hodnotenia, pričom je zaručené spravodlivé zaobchádzanie so žiadateľmi o nápravu. Študent má možnosť požiadať o komisionálne skúšanie za účasti aspoň dvoch skúšajúcich učiteľov, ktorých určí vedúci katedry. Pri hodnotení študenta sa má zohľadniť aj jeho aktivita, samostatnosť a prípadne aj kreativita. Pri hodnotení študenta sa v primeranej miere môžu zohľadniť poľahčujúce okolnosti (napr. úraz, choroba, tehotenstvo). Študent má možnosť sťažovať sa v súlade s osobitným vnútorným predpisom. Študenti majú k dispozícii formálne odvolacie konanie, majú zaručenú možnosť participácie na preskúmavaní podnetov a riešení a majú zaručenú spätnú väzbu týkajúcu sa výsledkov ich preskúmavania a prijatých opatrení. V prípade závažných okolností sťažnosti rieši kontrolór univerzity. Študent má možnosť obrátiť sa aj na Etickú komisiu v prípade domnienky o porušení etického kódexu univerzity.
 • Ako súčasť hodnotiaceho procesu univerzity sa každoročné vypracováva „Správa o výsledkoch vo výchovno-vzdelávacej činnosti“ 21, ktorá sa predkladá na rokovanie Vedeckej rady UCM ako aj jej fakúlt. V nej sa analyzujú najvýznamnejšie kvalitatívne a kvantitatívne ukazovatele vzdelávacieho procesu v súlade s Dlhodobým zámerom UCM.

Podpora mobilít
Rozvoj medzinárodnej spolupráce na Univerzite sv. Cyrila a Metoda sa  realizuje predovšetkým formou bilaterálnych a multilaterálnych dohôd zameraných na vzájomnú výmenu študentov, pedagogických a nepedagogických pracovníkov, ako aj prostredníctvom realizácie medzinárodných vedeckých projektov, organizovaní spoločných vedeckých podujatí a prezentácií výsledkov práce vo forme spoločných publikácií. Naši študenti a zamestnanci, ktorí majú záujem o zahraničný pobyt, môžu využiť pestrú ponuku mobilít prostredníctvom programu Erasmus+ alebo môžu absolvovať zahraničný pobyt na základe medzinárodných bilaterálnych dohôd, poprípade využiť možnosti  v rámci iných mobilitných a štipendijných schém a programov. Súčasťou podpory rozvoja medzinárodných vzťahov je aj prijímanie zahraničných návštev, delegácii a odborníkov, ktoré obohacujú výučbový proces a prispievajú k internacionalizácii vedy, výskumu a vzdelávania na našej univerzite.

Univerzita získala projekt v rámci programu Erasmus+ „Mobility študentov a zamestnancov vysokých škôl medzi krajinami programu a partnerskými krajinami„, tzv. International Credit Mobility (ICM) v rámci programu Erasmus+, Kľúčová akcia 1: Vzdelávacia mobilita jednotlivcov.

Tento projekt umožňuje realizáciu mobilít študentov a zamestnancov univerzity v rámci podpísaných inter-inštitucionálnych zmlúv medzi krajinami programu (Slovensko) a partnerskými krajinami, t.j krajinami mimo EÚ. Realizovanie programu Erasmus+ určuje Smernica č. 16/19 o administrácii programu Erasmus+, pričom výber študentov na mobility zachováva kritérií transparentnosti.  Administrovanie študentov odchádzajúcich na mobilitu sa realizuje v spolupráci s Oddelením vonkajších stykov UCM.

SAIA programy: Národný štipendijný program, Akcia Rakúsko – Slovensko, CEEPUS, medzivládne dohody. Medziuniverzitná spolupráca: UCM má uzavreté zmluvy o spolupráci s mnohými zahraničnými univerzitami a partnerskými inštitúciami. Výmenné pobyty študentov príp. zamestnancov UCM na základe medziuniverzitnej spolupráce si koordinujú jednotlivé fakulty resp. katedry. Študent si môže takýto pobyt financovať aj tak, že si požiada o grant napr. z Národného štipendijného programu alebo grant poskytovaný na základe medzivládnej dohody.

Povolania úspešného absolventa študijného programu

Vysoká škola indikuje povolania, na výkon ktorých je absolvent v čase absolvovania štúdia pripravený a potenciál študijného programu z pohľadu uplatnenia absolventov.

 • manažér malej firmy alebo neziskovej organizácie, ktorý vie kvalifikovane a komplexne riadiť chod a rozvoj podnikov pôsobiacich v oblasti turizmu a hotelierstva,
 • team leader na pozícii strednej úrovne riadenia vo verejnej a štátnej správe zameranej na oblasť cestovného ruchu,
 • zamestnanec na odboroch a referátoch cestovného ruchu a regionálneho rozvoja,
 • manažér na strednej úrovni v oblastných a krajských organizáciách cestovného ruchu,
 • zamestnanec turistických a informačných centier,
 • manažér strednej úrovne v regionálnych rozvojových agentúrach, zameraných na aplikáciu inovácií a rozvoj cestovného ruchu,
 • súkromný podnikateľ v oblasti cestovného ruchu a malej organizácii turizmu,
 • event manažér,
 • manažér recepcie (resp. inej súčasti hotela, reštaurácie),
 • hlavný manažér voľnočasových aktivít hotela,
 • manažér reštauračného zariadenia,
 • F&B manažér,
 • správca ubytovacieho zariadenia,
 • sprievodca v cestovnom ruchu,
 • Concierge …

Uplatnenie absolventov študijného programu

Uplatniteľnosť

Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov študijného programu
Nejde o taký prípad – ŠP je bez absolventov

Prípadne uviesť úspešných absolventov študijného programu.
Nejde o taký prípad – ŠP je bez absolventov

Hodnotenie kvality študijného programu zamestnávateľmi (spätná väzba)
V súvislosti s hodnotením kvality študijného programu zainteresovanými stranami a v súlade s pripravovanými internými procesmi bol študijný program posúdený zástupcami z radov potenciálnych zamestnávateľov. Budúci zamestnávatelia oceňujú v študijnom programe a štruktúre predmetov prepájanie teórie s praxou a reflexiu na súčasné trendy v oblasti turizmu a hotelierstva, pričom vyzdvihujú fakt že predmety študijného plánu sú v súlade s potrebou trhu k užšej špecializácii absolventov.

Miera úspešnosti študentov

Podiel študentov prvého roka štúdia, ktorí predčasne ukončili štúdium

Názov ŠP

Dôvod predčasného ukončenia Celkový počet študentov prvého roka štúdia D+E | Počet vylúčených študentov prvého roka štúdia AR 2020/2021  | Podiel Celkový počet študentov prvého roka štúdia D+E | Počet vylúčených študentov prvého roka štúdia AR 2021/2022 | Podiel Celkový počet študentov prvého roka štúdia D+E | Počet vylúčených študentov prvého roka štúdia AR 2022/2023 | Podiel

Manažment v turizme a hotelierstve

 

Vylúčenie pre neprospech

 

 

107

19

17,75 %

 

 

113

11

9,73 %

 

 

147

21

14,28 %

Zanechanie štúdia

18

16,82 %

25

22,12 %

18

12,24 %

Zmena ŠP 1 0,93 % 3 2,65 % 4 2,72 %

 

Miera predčasného ukončenia štúdia v ďalších rokoch štúdia

Názov ŠP

Rok štúdia

Dôvod predčasného ukončenia

Celkový počet študentov D+E | Počet vylúčených študentov AR 2020/2021  | Podiel

Celkový počet študentov D+E | Počet vylúčených študentov AR 2021/2022 | Podiel

Celkový počet študentov D+E | Počet vylúčených študentov AR 2022/2023 | Podiel

Manažment v turizme a hotelierstve

 

 

 

2.

Vylúčenie pre neprospech

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72

 

2

66,67 %

 

 

 

92

 

1

 

100 %

Zanechanie štúdia

 

 

1

33,33 %

 

0

 

Zmena ŠP

 

 

0

0

0

 

 

3.

Vylúčenie pre neprospech

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84

1

 

 

100 %

Zanechanie štúdia

 

 

 

 

0

 

Zmena ŠP

 

 

 

 

0

 

Osoba majúca hlavnú zodpovednosť za zabezpečenie kvality a rozvoja študijného programu

doc. Ing. Katarína Stachová, PhD., univ. prof. funkčné miesto profesor,
Kancelária: Hajdóczyho 1, Trnava 917 01, miestnosť 415,
Telefón: 033 5565 635
e-mail: katarina.stachova@ucm.sk

Osoby zabezpečujúce profilové predmety študijného programu

doc. Ing. Katarína Stachová, PhD., univ. prof.        
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/16256

doc. Ing. Zdenko Stacho, PhD.         
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/16255

doc. PhDr. Michal Lukáč, PhD., Ed.D.       
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/21323

doc. RNDr. PhDr. Oldřich Hájek, Ph.D., MBA
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/23966

Ing. Jana Černá, PhD.           
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/14472

Personálne zabezpečenie študijného programu

doc. Ing. Katarína Stachová, PhD., univ. prof.
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/16256
https://imucm.sk/personalne-obsadenie-im/doc-ing-katarina-stachova-phd-mim-prof/

doc. Ing. Zdenko Stacho, PhD.
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/16255
https://imucm.sk/personalne-obsadenie-im/doc-ing-zdenko-stacho-phd/

doc. PhDr. Michal Lukáč, PhD., Ed.D.
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/21323
https://imucm.sk/personalne-obsadenie-im/doc-phdr-michal-lukac-phd/

doc. RNDr. PhDr. Oldřich Hájek, Ph.D., MBA
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/23966
https://imucm.sk/personalne-obsadenie-im/doc-rndr-phdr-oldrich-hajek-ph-d-mba/

Ing. Jana Černá, PhD.
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/14472
https://imucm.sk/personalne-obsadenie-im/ing-jana-cerna-phd/

Ing. Eva Čapošová, PhD.
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/14402
https://imucm.sk/personalne-obsadenie-im/ing-eva-caposova-phd/

PhDr. Jaroslava Gburová, PhD.
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/6208
https://imucm.sk/personalne-obsadenie-im/phdr-jaroslava-gburova-phd/

PhDr. Martin Halmo, PhD.
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/32697
https://imucm.sk/personalne-obsadenie-im/phdr-martin-halmo-phd/

Ing. Juraj Litomerický, PhD.
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/310
https://imucm.sk/personalne-obsadenie-im/ing-juraj-litomericky-phd/

Ing. Lenka Mikle PhD.
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/34469
https://imucm.sk/personalne-obsadenie-im/ing-lenka-mikle-phd/

Ing. Andrea Vadkertiová, PhD.
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/14366
https://imucm.sk/personalne-obsadenie-im/ing-andrea-vadkertiova-phd/

PaedDr. Varečková Ľubica, PhD.     
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/14395
https://imucm.sk/personalne-obsadenie-im/paeddr-lubica-vareckova-phd/

Doplňujúce informácie o študijnom programe, napr. Úspešní absolventi – známe osobnosti, významný projekt, mobility alebo niečo výnimočné o študijnom programe

Nejde o taký prípad – ŠP je bez absolventov