Záverečné práce

Záverečná práca je podľa zákona o vysokých školách súčasťou vysokoškolského štúdia podľa každého študijného programu. Jej obhajoba je súčasťou štátnej skúšky a je jednou z podmienok riadneho skončenia štúdia. Autorom záverečnej práce je študent Inštitútu manažmentu.

Záverečná práca je samostatnou prácou študenta. Bakalárskou prácou má študent preukázať schopnosť samostatne tvorivo pracovať a dokázať overenie úrovne vedomostí a zručností v študijnom odbore, v ktorom má absolvovať študijný program. Študent má zároveň preukázať primeranú znalosť vedomostí o skúmanej problematike a uplatniť svoje schopnosti pri zhromažďovaní, interpretácii, spracúvaní základnej odbornej literatúry a dokázať aplikovanie základov štandardných vedeckých metód v spracovávanej problematike. Z formálneho a obsahového hľadiska musí mať bakalárska práca prvky pôvodnosti, originality, teoretickej sumarizácie a aplikačného uchopenia v praxi, kde sa jedná o riešenie čiastkovej úlohy, ktorá súvisí s budúcim zameraním študenta. Bakalárska práca má teoreticko-aplikačný charakter.

Bakalárska práca je originálne školské dielo, vytvorené autorom pri dodržaní pravidiel práce s informačnými zdrojmi. Školské dielo nesmie mať charakter plagiátorstva, nesmie narúšať autorské práva iných autorov. Autor je povinný dôsledne citovať použité akékoľvek informačné zdroje, uviesť menovite a konkrétne výsledky výskumu iných autorov alebo autorských kolektívov citovaním príslušného zdroja presne opísať použité metódy a pracovné postupy iných autorov alebo autorských kolektívov, zdokumentovať primárne výskumy iných autorov alebo autorských kolektívov. Autor nesmie opakovane odovzdať vlastnú rovnakú alebo mierne pozmenenú prácu, ktorú už raz odovzdal ako záverečnú prácu.

Študent má právo navrhnúť si aj vlastnú tému bakalárskej práce. Je však potrebné, aby s návrhom vlastnej témy oslovil potencionálneho školiteľa (zamestnanca inštitútu) do 31. decembra príslušného akademického roka. Pedagogický zamestnanec inštitútu buď s návrhom témy súhlasí / nesúhlasí, prípadne tému užšie modifikuje na študijný program, ktorý študent študuje. V prípade potreby študent môže prácu súčasne okrem školiteľa vypracovávať aj pod dohľadom konzultanta z praxe.

Návrhy tém bakalárskych prác zverejňuje Inštitút manažmentu prostredníctvom systému AIS v priebehu zimného semestra, najneskôr do 28. februára príslušného akademického roka. Za zverejnenie tém a korektne uvedené metadáta (typ práce, jazyk práce, sekundárny jazyk, názov práce v slovenskom a anglickom jazyku, anotácia apod.) zodpovedá riaditeľ inštitútu pracoviska alebo ním poverená osoba.

Skôr ako sú jednotlivé témy bakalárskych prác vložené do systéme AIS, ich názov a anotáciu (aktuálnosť a použiteľnosť v praxi) s previazaním na študijný program posúdi riaditeľ inštitútu a osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu.

Prihlasovanie študentov na témy bakalárskych  prác v systéme AIS sa realizuje do 15. marca príslušného akademického roka a je otvorené:

 • pre denných študentov v 2. roka Bc. všetkých študijných programoch,
 • pre externých študentov v 3. roku Bc. štúdia všetkých študijných programoch.
 • Pre prihlásenie je potrebné zvoliť nasledovné kroky:
  • prihlásenie do systému AIS (meno a heslo študenta),
  • sekcia → Evidencia štúdia → vybrať riadok → VSES017 Štúdium, zápisné listy, záverečné práce, štátne skúšky,
  • zvoliť záložku → Záverečné práce → potom ikonu → Prihlásiť sa na zadanie záverečnej práce,
  • študentovi sa rozbalí prehľad tém, kde si zvolí:
   • tému práce,
   • nasledujúci akademický rok,
   • typ práce (bakalárska / diplomová práca),
   • študijný program, ktorý študuje.

Schválené témy pre jednotlivých študentov s pridelenými vedúcimi (školiteľmi) bakalárskych prác Inštitút manažmentu zverejní v systéme AIS najneskôr do 30. apríla príslušného akademického roka.

Po schválení témy bakalárskej práce, študent e-mailom požiada prideleného vedúceho (školiteľa) práce o konzultáciu k bakalárskej práci. V prípade potreby na konzultáciách participuje aj konzultant práce z praxe.

V odôvodených prípadoch môže študent požiadať o zmenu témy bakalárskej práce alebo vedúceho bakalárskej práce, a to najneskôr prvý týždeň zimného semestra ďalšieho akademického roka, ktorý nasledoval po akademickom roku, v ktorom sa študent prihlasoval na tému bakalárskej práce. Zmenu témy schvaľuje riaditeľ inštitútu pracoviska alebo ním poverená osoba (koordinátor štúdia).