Veda a výskum

Manažment štúdium

Vedecko-výskumná činnosť je významnou oblasťou záujmu Inštitútu manažmentu UCM v Trnave. Inštitút si od svojho vzniku v roku 2020 buduje svojimi vedecko-výskumnými aktivitami postavenie v oblasti vedy a výskumu v odbore Ekonómia a manažment. Prostredníctvom týchto aktivít rozvíja svoju atraktivitu vo vzťahu k potenciálnym partnerským univerzitám doma, či v zahraničí, ale rovnako si buduje prestíž a atraktivitu aj vo vzťahu k partnerom z podnikateľskej praxe a širokej verejnosti.

Cieľom Inštitútu manažmentu UCM je sústavne sa usilovať o zvyšovanie jej kvalitatívnej úrovne vedecko-výskumnej činnosti a jej aktívnu implementáciu do výchovno-vzdelávacieho procesu v súlade so stanovenými štandardami pre študijné programy. Rozvoj akreditovaných študijných programov je podmienený vedecko-výskumnou činnosťou, ktorá naň zároveň nadväzuje. Zabezpečenie tohto previazania si vyžaduje kvalitné personálne zabezpečenie  a vhodné podmienky na rozvoj vedecko-výskumnej a pedagogickej činnosti. Zvyšovanie kvalifikačnej štruktúry tvorivých zamestnancov tvorí jednu zo základných plánovaných stratégií Inštitútu manažmentu UCM.

Vedecko-výskumné činnosti uskutočňované na Inštitúte manažmentu UCM sa realizujú v súlade s akreditačnými štandardmi Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo a podľa nich a v súlade s nimi sa Inštitút manažmentu UCM snaží nastaviť si vlastné vedecko-publikačné stratégie, pričom vychádza z koncepcií, smerovaní a stratégií nastavených na celej UCM v Trnave. Stratégia vedecko-výskumnej činnosti Inštitútu manažmentu UCM obsahuje okrem samotného zamerania výskumu aj ambíciu zapojiť všetkých tvorivých pracovníkov do výskumných aktivít.

V súčasnosti sú na Inštitúte manažmentu UCM riešené domáce projekty, v rámci všeobecných výziev VEGA a KEGA, v ktorých je Inštitút manažmentu UCM hlavným riešiteľom a spoluriešiteľom. Okrem toho  riešia tvoriví  zamestnanci medzinárodné projekty Erasmus+ a Visegrad fund.

Pod záštitou Inštitútu manažmentu UCM alebo v jeho spolupráci sú každoročne realizované medzinárodné vedecké konferencie a množstvo popularizačných podujatí. Aktivity pracovníkov Inštitútu manažmentu UCM dokladujú i členstvá vo viacerých vedeckých radách, komisiách, organizáciách, inštitúciách, doma i v zahraničí, ale rovnako aj v redakčných radách vedeckých periodík. Týmito členstvami reprezentujú nielen svoju osobu, ale tiež svoj študijný odbor, pracovisko a celú univerzitu.