Ponúkané študijné programy

Reprezentovanie IM UCM
Študijný program Stupeň štúdia Dĺžka štúdia
Manažment v turizme a hotelierstve – denná forma Bc. 3 roky
Manažment v turizme a hotelierstve – externá forma Bc. 3 roky

Máš cestovanie vo svojej DNA? Láka ťa spoznávanie nových krajín a kultúr? Chceš byť sám sebe pánom a rozbehnúť vlastný biznis? Štúdium Manažmentu v turizme a hotelierstve ťa neunudí teóriou, ale rovno pripraví do praxe.

Študenti môžu rozvíjať svoje schopnosti a zručnosti na úrovni vysokoškolského vzdelávania a nadobudnúť tak potrebnú nadstavbu k vedomostiam, ktoré získali na stredných odborných školách zameraných práve na oblasť turizmu a hotelierstva.

Príležitosť má však každý, kto má vzťah k manažmentu, ľudom, marketingu, gastronómii, ale i k voľnočasovým aktivitám a geografii turizmu a zaujíma ho i ekonomika a riešenie praktických projektov. Absolventi týchto študijných programov majú široké uplatnenie, a to nielen na Slovensku, ale i v zahraničí. Už počas štúdia budú študenti participovať na aktivitách v rámci semestrálnych projektov, v ktorých pretavia do praxe získané vedomosti z výučby.

Taktiež si svoje vedomosti, schopnosti a zručnosti overia počas polročnej bakalárskej praxe a písania záverečnej bakalárskej práce. Študenti môžu spoznávať iné kultúry a iné formy poskytovania služieb v turizme a hotelierstve i prostredníctvom tzv. mobility programov v zahraničí.

Profilové predmety:

Základy turizmu a hotelierstva,
• Základy manažmentu,
• Makroekonómia,
• Marketing,
• Manažment animátorských a voľnočasových aktivít,
• Komunikačné zručnosti,
• Náboženská skladba Európy,
• Manažment ľudských zdrojov,
• Inovačný manažment v turizme a hotelierstve,

Organizačná kultúra,
• Mikroekonómia,
• Regionálny marketing,
• Udržateľný turizmus a hotelierstvo, 
• Interkultúrny manažment,
• Podnikanie v malých a stredných podnikoch,
• Manažment a manažérske kompetencie,
• Sprievodcovská činnosť v turizme.

Deň otvorených dverí Uzávierka prihlášok Prijímačky Poplatok
7.2.2024 20. augusta 2024 – iba externá forma bez prijímačiek 40 €
DOD IM 24

ČAS NA PODANIE PRIHLÁŠKY

89Dni
11Hodiny
12Min
46Sec
Podmienky prijatia IM

Nepremeškaj svoju šancu a urob krok k lepšej budúcnosti už dnes!

„Manažér musí svoju prácu vykonávať, ako svoje hobby a starať sa o hotel, ako by bol jeho vlastný – všímať  si všetky detaily a vykonávať svoju prácu svedomito. Len tak môže zabezpečiť vysoké štandardy a požadovanú kvality služieb. A v prvom rade je to práca s ľuďmi, či už zamestnancami, ale aj zákazníkmi, ktorým chceme naše služby ponúkať a uistiť sa, že z nášho hotela odchádzajú spokojní a šťastní a veriť tak, že sa k nám budú opäť vracať v budúcnosti.“

Ing. Vladimír Mičko, Operations Manager, Holiday Inn Trnava

Profil a uplatnenie absolventa

Absolvent študijného programu Manažment v turizme a hotelierstve

 • dokáže popísať ekonomické pojmy, kategórie a zákonitosti trhu,
 • vie charakterizovať, klasifikovať, kategorizovať ubytovacie služby, zariadenia, gastronómiu, dopravné služby z pohľadu turizmu a hotelierstva,
 • dodržiava zásady profesionálnej komunikácie s klientmi a obchodnými partnermi,
 • vie sa zorientovať v procese kontroly a hodnotenia kvality poskytovaných služieb v rámci integrovaných manažérskych systémov,
 • má vedomosti o základoch obchodného a pracovného práva pre prácu v turizme, hotelierstve a gastronómii,
 • dokáže sa zorientovať v regionálnej geografii turizmu vrátane prírodného, historického a kultúrneho dedičstva,
 • manažuje zákaznícky servis,
 • aplikuje time management a vie prakticky uplatniť vhodnú marketingovú stratégiu a podnikateľské postupy,
 • dokáže projekt naplánovať, zrealizovať a spracovať spätnú väzbu na jeho kvalitu a úspešnosť.

Uplatnenie absolventov v praxi

 • manažér malej firmy alebo neziskovej organizácie, ktorý vie kvalifikovane a komplexne riadiť chod a rozvoj podnikov pôsobiacich v oblasti turizmu a hotelierstva,
 • team leader na pozícii strednej úrovne riadenia vo verejnej a štátnej správe, zameranej na oblasť cestovného ruchu,
 • zamestnanec na odboroch a referátoch cestovného ruchu a regionálneho rozvoja,
 • manažér na strednej úrovni v oblastných a krajských organizáciách cestovného ruchu,
 • zamestnanec turistických a informačných centier, 
 • manažér strednej úrovne v regionálnych rozvojových agentúrach, zameraných na aplikáciu inovácií a rozvoj cestovného ruchu,
 • súkromný podnikateľ v oblasti cestovného ruchu a malej organizácii turizmu,
 • event manažér, 
 • manažér recepcie (resp. inej súčasti hotela, reštaurácie),
 • hlavný manažér voľnočasových aktivít hotela,
 • manažér reštauračného zariadenia,
 • F&B manažér,
 • správca ubytovacieho zariadenia,
 • sprievodca v cestovnom ruchu,
 • manažér hotela,
 • animátor voľného času
 • Concierge …

Obsah štúdia

Ide o bakalársky študijný program v dennej aj externej forme štúdia, ktorého súčasťou sú aj semestrálne projekty zamerané na riešenie konkrétnych zadaní. Študent dokáže prepojiť získané vedomosti s potrebami praxe.

V rámci študijného programu absolvuje študent nasledovné predmety.

Prijímacie konanie

Ak ideš len teraz maturovať, tak tvoje prijatie bude záležať od dvoch vecí:

 • aké známky si získal v jednotlivých ročníkoch v profilových predmetoch, ktorými sú:
  • slovenský jazyk a literatúra,
  • dejepis (resp. ekvivalent predmetu),
  • ekonomika (resp. ekvivalent predmetu),
  • cudzí jazyk,
 • či si absolvoval externú časť maturitnej skúšky z predmetu cudzí jazyk na úrovni B2 alebo B1, prípadne, či si ukončil bilingválnu strednú školu  alebo získal certifikát na úrovni C1 podľa Spoločenského európskeho referenčného rámca.

Ak si maturoval podľa starých predpisov, tak budeme brať do úvahy:

 • celkový výsledok maturitnej skúšky,
 • dosiahnuté úspechy počas štúdia na strednej škole.

Prijímacia komisia urobí kvalitatívne poradie uchádzačov o štúdium podľa výsledkov z profilových predmetov zo strednej školy. Jednoducho – ak si mal z daných predmetov dobré známky, máš vysokú šancu stať sa našim študentom. Priložiť môžeš i rôzne diplomy a ocenenia, ktoré si získal/a za nadštandardné aktivity počas stredoškolského vzdelávania.