Transfer poznatkov

Štúdium manažmentu UCM

Inštitút manažmentu si plne uvedomuje, že prenos poznatkov medzi akademickou obcou, priemyslom a širšou komunitou sa v súčasnosti považuje za dôležitú hnaciu silu inovácií a ekonomického rastu, regionálneho rozvoja a spoločenského pokroku.

Inštitút manažmentu preto nielen vytvára vhodné podmienky pre efektívny prenos poznatkov získaných pedagógmi a študentami, ale i venuje plnú pozornosť obojsmernému zdieľaniu a implementácii vedomostí, znalostí a výsledkov z akademického výskumu do hospodárskej a podnikateľskej praxe. Dosahuje sa tak efektívnejšie budovanie partnerských vzťahov medzi akademickou obcou, výskumnými inštitúciami, stredoškolským prostredím, sektorom turizmu a hotelierstva, komerčnými podnikmi, priemyslom, širšou komunitou a potenciálnymi odberateľmi na lokálnej, národnej, medzinárodnej úrovni a zároveň sa zvyšuje hodnotová ponuka a tretia rola univerzity.

Medzi kľúčové aktivity Inštitútu manažmentu v oblasti transferu poznatkov patrí:

  • aktívne vyhľadávanie potencionálnych partnerov a ich zapojenie do edukačného procesu,
  • nadviazanie užšej spolupráce s domácimi a zahraničnými akademickými, výskumnými, podnikateľskými a neziskovými inštitúciami,
  • koordinácia aktivít so strednými školami a študentmi stredných škôl,
  • udržiavanie aktívnych vzťahov s absolventami.

Aktívne vyhľadávanie potencionálnych partnerov a ich zapojenie do edukačného procesu

Vďaka spolupráci s Klastrom regionálneho rozvoja sa študenti Inštitútu manažmentu v rámci profilového predmetu Základy turizmu a hotelierstva podieľali na tvorbe originálneho obsahu pre digitalizáciu turistických atrakcií Slovenska. Prostredníctvom administrácie smart databázy goslovakia.sk študenti vkladali informácie o vybraných bodoch záujmu, takzvaných POI (point of interest). Pri tomto procese mali možnosť získavať vedomosti o atraktivitách Slovenska a zároveň pracovať s inovatívnymi technológiami, databázou, či mobilnými aplikáciami.

Odberateľ: Klaster regionálneho rozvoja

Dôkaz: Digitalizácia už prenikla aj do oblasti cestovného ruchu

Študenti Inštitútu manažmentu sa v rámci profilového predmetu Manažment animátorských a voľnočasových aktivít podieľali na vytvorení vzdelávacej hry Potulky obcou Borský Mikuláš.

Odberateľ: Obec Borský Mikuláš

Dôkaz: UCM aplikácia

Počas podujatia Týždeň vedy a techniky (8.11.2021 – 12.11.2021) Inštitút manažmentu aktívne naďalej spolupracoval so Slovak Business Agency, ktorá organizovala prostredníctvom projektu Národného podnikateľského centra (NPC) pre všetkých študentov prvého a druhého ročníka inštitútu vzdelávací kurz Škola podnikania. V rámci tejto spolupráce mali so študentami workshopy experti z praxe na témy: legislatíva, marketing, dizajn nových produktov a služieb, financie. Výstupom projektu bolo nielen nadobudnutie podnikateľských zručností, ale aj získanie certifikátu o absolvovaní školy podnikania, ktorý spestril životopisy študentov.

Dôkaz: Vysokoškoláci sa zdokonaľujú vo vytváraní podnikateľských plánov

Nadviazanie užšej spolupráce s domácimi a zahraničnými akademickými, výskumnými, podnikateľskými a neziskovými inštitúciami

Koordinácia aktivít so strednými školami a študentmi stredných škôl

Rozhodnúť sa pre niektorú z vysokých škôl a ešte aj pre konkrétny študijný program je niekedy naozaj náročné, a hlavne, keď si k tomu má mladý človek naštudovať len nejaké popisy z web stránok alebo reklamných letákov. Pre tých študentov, ktorí hľadajú ďalšie možnosti štúdia a chcú si čo najlepšie vybrať svoje budúce povolanie, Inštitút manažmentu organizuje podujatie Vysokoškolákom na skúšku. Počas dvoch dní si stredoškoláci vyskúšajú skutočný univerzitný život, oboznámia sa ako prebiehajú prednášky, čo všetko sa na seminároch robí, spolu so staršími študentami navštívia jednotlivé priestory Univerzity sv. Cyrila a Metoda (knižnica, študentské zóny a pod.), ale predovšetkým si okúsia, aké je to byť na pár hodín vysokoškolákom.

Udržiavanie aktívnych vzťahov s absolventami

Prví absolventi Inštitútu manažmentu sa v septembri 2023 pri príležitosti  Svetového dňa cestovného ruchu (27. september) zúčastnili nultého ročníka podujatia Spoznaj Inštitút manažmentu. Absolventi si nielen medzi sebou, ale i s pedagógmi zaspomínali na štúdium na svojej Alma mater, ale novým a mladším študentom inštitútu odovzdali skúsenosti a rady, ako čo najlepšie zvládnuť vysokoškolský študentský život.

Smernica o ochrane predmetov duševného vlastníctva