Rada pre študijný program

Rada pre ŠP IM

Rada pre študijný program Manažment v turizme a hotelierstve.

Rada pre študijný program na Inštitúte manažmentu Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave je poradným orgánom riaditeľa IM UCM. Činnosť Rady pre študijný program je súčasťou procesov vnútorného systému kvality na IM UCM. Rada svojou činnosťou zabezpečuje dosiahnutie a sústavné udržiavanie súladu študijných programov so štandardmi pre študijný program a so štandardmi pre vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania vydanými Slovenskou akreditačnou agentúrou pre vysoké školstvo (ďalej len SAAVŠ) a so štandardami vnútorného systému kvality na UCM.

Rada pre študijný program v súlade so Smernicou o vytváraní, úprave a schvaľovaní študijných programov, odborov habilitačného konania a inauguračného konania a podávanie žiadostí SAAVŠ:

 1. pripravuje návrh na vytvorenie nového študijného programu,
 2. pripravuje návrh na úpravu existujúceho študijného programu,
 3. pripravuje návrh na posúdenie zosúladenia študijného programu s platnými štandardmi,
 4. navrhuje zrušenie študijného programu.

Rada v súlade s vnútorným systémom kvality na UCM:

 1. prijíma a vyhodnocuje podnety od všetkých zainteresovaných strán vzťahujúce sa na uskutočňovanie študijného programu,
 2. navrhuje opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov,
 3. poskytuje podklady pre správu o vnútornom hodnotení kvality v rámci študijného programu a navrhuje opatrenia na zvýšenie kvality.

Štatút Rady pre študijný program

Zamestnanci

 • doc. Ing. Katarína Stachová, PhD., univ. prof. – predsedníčka Rady pre ŠP
 • PhDr. Jaroslava Gburová, PhD.
 • Ing. Lenka Mikle, PhD.

Zástupca študentov

 • Karel Očenášek
 • Matúš Štica

Zástupca absolventov

 • Bc. Dávid Balog – Absolvent UCM (Manažment v turizme a hotelierstve), r. 2022

Zástupca praxe

 • Ing. Rastislav Amrich  – Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska
 • Michal Laurinc  – Hotel management

Ostatné zainteresované strany:

 • Mgr. Michal Fajin, MBA, MPH, LL.M. – Prírodné jódové kúpele Číž
 • Ing. Eva Kozárová – Hotel Kaštieľ Mojmírovce
 • Ing. Alexander Prostinák – Trnava Tourism
 • Mgr. Lucia Buttková
 • Radoslav Rafaelis