Hodnoty Inštitútu manažmentu

Hodnoty IM

Inštitút manažmentu – IM – I‘M - Ja som

Vedenie IM spoločne s pedagógmi a študentami tvorí jednu súčasť, a preto sme vytvorili súbor hodnôt, ktoré nás charakterizujú. Taktiež zodpovedajú správaniu, ktoré preferujeme. Hodnoty vyplývajú z kultúry, ktorú spoločne budujeme a formujeme. Pojem kultúra predstavuje spoločnosť alebo skupinu ľudí, v ktorej sú nastavené určité neformálne pravidlá, ktorými sa jej členovia riadia. 

Hodnoty sú vyjadrením toho, čo je pre nás v živote alebo v určitom čase dôležité, či už v osobnej alebo pracovnej sfére. Tieto nastavenia sa u nás celý život formujú, podľa toho v akej spoločnosti sa práve nachádzame a s kým sa stretávame. Vyjadrujú to akí v skutočnosti sme a kým chceme byť.

I’M IM – Ja som Inštitút manažmentu. Ja som spolupráca, ja som dôvera, ja som priateľstvo.

Spolupráca

Spolupráca

Označuje úsilie, ktoré pramení od jednotlivcov v spoločné dobro. Vzájomne si pomáhame a podporujeme sa v rôznych nápadoch a myšlienkach. Spolupracujeme nie preto, že musíme, ale preto, že chceme. Tým sa odlišujeme. Spolu vždy dokážeme viac.

Dôvera

Dôvera

Ide o drobné skutky a spôsob správania, akými si budujeme dôveru. Je základným kameňom budovania našich vzťahov. Dôvera je zároveň pocitom bezpečia a prejav toho, že každý z nás má dobrú vôľu. V prostredí inštitútu vďaka nám všetkým neustále rastie.

Priateľstvo

Priateľstvo

Hodnota priateľstva je významnou súčasťou Inštitútu manažmentu. Vzájomne si vytvárame dobré vzťahy, či už medzi študentami alebo pedagógmi. Formujeme priateľstvá založené na dôvere, ktoré veríme, že už teraz sú priateľstvá do života.

OTVORENÁ KOMUNIKÁCIA

Fungovanie nášho kolektívu je založené najmä na otvorenej komunikácií. Podieľa sa na tom aj samotná dôvera. Máme priestor na svoj prejav, možnosť vyjadriť vlastné názory a pocity. Snažíme sa jeden druhého vypočuť. Nesúdime sa a nekritizujeme.

TÍMOVOSŤ

Tím nemusí byť úspešný od momentu svojho vzniku. Tímovosť a úspešnosť budujeme postupnými krôčikmi. Spoločne sa vyvíja a formuje nielen naša práca, názory ale predovšetkým naše osobnosti. Pri riešení rôznych úloh sa viac spoznávame, rešpektujeme a učíme sa od našej individuality a odlišnosti.

KREATIVITA

Kreatívne zmýšľanie nám otvára mnoho dverí. Tvoríme a učíme sa ako zhmotniť naše nápady. Kreativita hovorí o tom akí sme. Našu výnimočnosť tvorí autentickosť a jedinečnosť osobností. Vymýšľame projekty, aktivity, tvoríme plány, ktoré chceme dosiahnuť.

INOVÁCIE

Inštitút zohľadňuje inovatívne spôsoby výučby. Nebojíme sa nových vecí. Hybridná forma vyučovania je jednou z nich. Inovácie sú hybnou silou našej spoločnosti. Zdokonaľujeme svoje znalosti a zlepšujeme efektívnosť práce.

KVALITA

Štúdium na Inštitúte manažmentu nám podáva čo najvyššiu možnú kvalitu štúdia, akú dokáže ponúknuť. Ide o súlad s požiadavkami, ktoré sú dnes na vysokoškolské štúdium kladené. Inštitút nám poskytuje čo najlepších a najkvalitnejších pedagógov nie len z odboru Ekonómia a manažment, ale aj mimo neho.

VZDELANIE

Hodnota vzdelania je v dnešnej spoločnosti veľmi významná. Vzdelanie a vedomosti nadobudneme jedine kvalitným štúdiom, ktoré nám Inštitút manažmentu dokáže poskytnúť. Ako budúci manažéri sa budeme môcť uplatniť na trhu, v práci či v podnikaní.

JEDINEČNOSŤ

Jedinečnosť symbolizuje to, ako veľmi je pre nás Inštitút manažmentu výnimočný.  Jeho unikátnosť dopĺňajú študijné programy, odbornosť, informácie, ktoré dostávame a vzdelanie, ktoré nadobúdame. Všetky tieto vzácne aspekty v sebe nosíme my a naši pedagógovia, ktorí nám ich do života predávajú ďalej, pretože v nás veria.

MOTIVÁCIA

Na Inštitúte manažmentu sme motivovaní samotným štúdiom, kde je našim cieľom získať vysnívaný titul a diplom. Máme motiváciu mať výborné študijné výsledky, stať sa úspešnými manažérmi, nadobudnúť nové informácie a skúsenosti v podnikateľskej sfére a splniť si svoje ciele. Ako ľudia potrebujeme rásť, učiť sa nové veci a napredovať.

ÚCTA

Úcta je prejavom správneho nastavenia morálnych postojov. Úcta a rešpekt sú bránou k naplneným vzťahom a partnerstvám. Napĺňať si svoje ciele znamená žiť šťastný a spokojný život. Ten môžeme dosiahnuť pravidelným prejavom hodnoty úcty a rešpektu.