Michal Lukáč
Hajdóczyho 1, miestnosť 414

Portal VS IM Scopus. Web of Science ORCID_iD

doc. PhDr. Michal Lukáč, PhD.

docent, riaditeľ Inštitútu manažmentu

Životopis

Je absolventom Fakulty masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, v študijnom programe Marketingová komunikácia, kde neskôr získal aj titul philosophiae doctor (PhD.). Vedecko-pedagogický titul docent, v študijnom odbore Manažment, mu bol udelený na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave. Dlhodobo sa venuje problematike manažmentu a marketingu kultúrneho dedičstva a kultúrneho turizmu, o čom svedčí jeho desaťročné (2004 – 2014) pracovné pôsobenie v slovenskom pamiatkovom objekte na pozíciách: lektor, metodik, kultúrno-propagačný manažér, zástupca riaditeľa. V oblasti kultúrneho dedičstva tiež garantoval a metodicky realizoval vzdelávací projekt Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia: Múzeá tretej generácie – Modul Marketing múzeí, PR a komunikácia. Z prostredia kultúrneho turizmu kontinuálne prešiel do akademickej sféry, kde zastával viaceré pozície, a to: zástupca vedúceho katedry, prodekan pre výchovno-vzdelávaciu činnosť a štatutárny zástupca dekana a v rokoch 2018 – 2022 bol prorektorom pre vzdelávanie na UCM v Trnave.

Od 1. februára 2022 pôsobí na funkčnom mieste docenta v študijnom programe Manažment v turizme a hotelierstve na IM UCM v Trnave. Jeho pedagogická činnosť je zameraná na marketing kultúrneho dedičstva a sprievodcovskú činnosť, vedecko-výskumnú činnosť reprezentujú nielen knižné výstupy rôznych kategórií (monografie, vysokoškolské učebnice, skriptá), ale aj príspevky prezentované na domácich a zahraničných vedeckých konferenciách a vedecké štúdie uverejňované v medzinárodne uznávaných vedeckých databázach. Zároveň sa aktívne podieľa na riešení vedecko-výskumných projektov, a to: KEGA, VEGA, INTERREG, EŠIF a rovnako participuje na viacerých aktivitách pre študentov. Záľubu v kultúrnom dedičstve prepája s autorskou produkciou historicky ladených divadelných predstavení a vo voľnom čase sa viac ako pätnásť rokov venuje hereckému ochotníckemu umeniu a hre na organ.

Vzdelanie

  • doc., Manažment, Fakulta managementu Univerzita Komenského, Bratislava
  • PhD., Marketingová komunikácia, Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, Trnava
  • PhDr., Marketingová komunikácia, Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, Trnava

Odborné zameranie

  • Heritage marketing
  • Kultúrne dedičstvo
  • Kultúrny turizmus