Jaroslava Gburová
Hajdóczyho 1, miestnosť 417

Portal VS IM Scopus. Web of Science ORCID_iD

PhDr. Jaroslava Gburová, PhD.

univerzitná docentka

Životopis

Je absolventkou Fakulty manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského vzdelávania, kde rovnako získala aj titul PhDr. Od roku 2011 pôsobila na Fakulte manažmentu PU v Prešove na Katedre marketingu a medzinárodného obchodu ako odborná asistentka, tajomníčka katedry a koordinátorka odbornej praxe. Jej pedagogická, vedecko-výskumná a publikačná činnosť sa orientuje na problematiku manažmentu rizík a vybraných nástrojov marketingového a komunikačného mixu, špeciálne na faktory ovplyvňujúce nákupné správanie spotrebiteľov v oblasti turizmu, ako i v ďalších oblastiach. Počas svojej vysokoškolskej praxe viedla viac ako 50 diplomových, ako i bakalárskych prác.

V rámci vedecko-výskumných aktivít pôsobila ako členka riešiteľského kolektívu v rôznych projektoch (VEGA, KEGA, GAMA, GaPU). Je autorkou, alebo spoluautorkou viacerých učebníc, monografií a vedeckých publikácií, ktoré sú evidované aj v medzinárodných databázach (Scopus a WoS). Na svoju publikačnú činnosť má aj množstvo ohlasov.

Vzdelanie

  • PhD., Manažment, Fakulta manažmentu, Prešovská univerzita v Prešove
  • PhDr., Ekonomika a manažment podniku, Fakulta manažmentu, Prešovská univerzita v Prešove

Odborné zameranie

  • Manažment rizík
  • Marketing služieb
  • Strategický marketing