Jana Černá
Hajdóczyho 1, miestnosť 420

Portal VS IM Scopus. Web of Science ORCID_iD

Ing. Jana Černá, PhD.

univerzitná docentka

Životopis

Je absolventkou Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave, kde získala aj titul PhD. Od roku 2009 pôsobila na FMK UCM v Trnave na Katedre marketingovej komunikácie ako odborná asistentka. V rámci pedagogickej, vedeckej a publikačnej činnosti sa špecializuje na témy cestovného ruchu v celom spektre jeho problematiky, špeciálne sleduje tému nových trendov v cestovnom ruchu, hotelierstva a marketingu cestovného ruchu.

V týchto oblastiach realizuje aktívny výskum. Riešila a manažovala zahraničné aj domáce vedeckého projekty (FP6, APVV, VEGA, KEGA, ESF). Publikuje doma aj v zahraničí, je autorkou alebo spoluautorkou viacerých učebníc a vedeckých publikácií z oblasti cestovného ruchu.

Vzdelanie

  • PhD., Verejná správa a regionálny rozvoj, Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity, Bratislava
  • Ing., Verejná správa a regionálny rozvoj, Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity, Bratislava

Odborné zameranie

  • Cestovný ruch
  • Nové trendy v cestovnom ruchu a hotelierstva
  • Marketingu cestovného ruchu