Juraj Litomerický
Hajdóczyho 1, miestnosť 428

Portal VS IM  Web of Science ORCID_iD

Ing. Juraj Litomerický, PhD.

odborný asistent

Životopis

V rokoch 1984 – 1988 študoval na Obchodnej fakulte Vysokej školy ekonomickej v Bratislave odbor Ekonomika vnútorného obchodu. Po jej absolvovaní pôsobil ako vedecko – výskumný pracovník vo Výskumnom ústave cestovného ruchu a spoločného stravovania. Následne vo Všeobecnej úverovej banke vykonával funkciu samostatného úverového referenta.

V roku 1992 nastúpil ako odborný asistent na Katedru služieb a cestovného ruchu Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave, kde ako vysokoškolský pedagóg prednášal a viedol semináre zamerané na problematiku cestovného ruchu, viedol záverečné práce, publikoval v odborných časopisoch a zborníkoch, je autorom alebo spoluautorom niekoľkých učebných textov, aktívne sa zúčastňoval na vedeckých konferenciách a odborných seminároch a participoval na mnohých vedecko – výskumných projektoch, spolupodieľal sa na organizovaní vedeckých podujatí a spolupráci s hospodárskou praxou.

Lektorsky pôsobil na rekvalifikačných kurzoch, kurzoch Sprievodca v cestovnom ruchu a Univerzite tretieho veku Ekonomickej univerzity, organizoval pre študentov viaceré odborné exkurzie.
Na Inštitúte manažmentu Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave pôsobí od 20.9.2021 ako učiteľ predmetov zameraných na Manažment turizmu a hotelierstva.

Vzdelanie

  • PhD., Ekonomika obchodu a priemyslu, Obchodná fakulta Vysoká škola ekonomická, Bratislava
  • Ing., Ekonomika vnútorného obchodu, Obchodná fakulta Vysoká škola ekonomická, Bratislava

Odborné zameranie

  • Udržateľnosť turizmu a nové technológie
  • Komunikácia s klientom v turizme
  • Finančné vzťahy a platobný styk v turizme