Umenie & kultúra

Univerzitné divadlo UCM

Na univerzite už od roku 2010 vzniklo univerzitné divadlo a spevácky zbor, kde radi privítajú nových členov kedykoľvek počas akademického roka.

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave podporuje mimoškolskú aktivitu svojich študentov formou finančných príspevkov na zabezpečenie športových a kultúrnych akcií. Každoročne je okrem účelového príspevku zo strany Ministerstva školstva vedy výskumu a športu vyčlenená časť finančných prostriedkov aj v rámci rozpočtu univerzity.

Postup pri predkladaní a schvaľovaní žiadostí o príspevok na športové a kultúrne akcie študentov upravuje vnútorný predpis univerzity. Organizátori jednotlivých akcií, na ktorých sa finančne podieľa UCM, sú povinní v rámci propagácie akcií uvádzať aj informáciu o tom, že akciu finančne podporila UCM. Okrem toho majú možnosť propagovať akciu prostredníctvom webovej stránky UCM a po ukončení akcie zverejniť zhodnotenie akcie a prípadnú fotogalériu (videogalériu) z akcie.

Finančná podpora zo strany univerzity:

Žiadosť o príspevok na príspevok na športové a kultúrne aktivity študentov sa podáva prorektorovi pre vzdelávanie, prostredníctvom referentky Organizačného oddelenia:

Vladimíra Mikulková
Kancelária: 110b (Nám. J. Herdu 2, Trnava)
Telefón: 033 5565 117
E-mail: vladimira.mikulkova@ucm.sk