Katarína Stachová
Hajdóczyho 1, miestnosť 415

Portal VS IM Scopus. Web of Science ORCID_iD

doc. Ing. Katarína Stachová, PhD., mim. prof.

univerzitná profesorka, zástupkyňa riaditeľa pre vzdelávanie a vonkajšie vzťahy

Životopis

Je absolventkou MTF STU so sídlom v Trnave, kde neskôr získala aj titul PhD. Vedecko-pedagogický titul docent v študijnom odbore manažment získala na Univerzite Komenského v Bratislave. Na VŠEMvs v Bratislave pôsobila ako vedúca Katedry manažmentu, pedagóg a člen Rady kvality. Jej pedagogická, vedecko-výskumná (medzinárodné projekty: CRANET, HPDCEEUS, MIGP a národné projekty: APVV, VEGA, IGP) a publikačná činnosť, v rámci ktorej sa aktívne angažuje sa orientuje na problematiku riadenia ľudských zdrojov, organizačnú kultúru a interkultúrny manažment v kontexte priemyslu 4.0.

Je autorkou a spoluautorkou viac ako 70 publikácií z ktorých je 25 indexovaných v medzinárodne uznávaných vedeckých databázach: CC, SCOPUS (h-index 6), WoS a členkou viacerých vedeckých rád medzinárodných vedeckých konferencií a časopisov. Je zakladateľkou Kariérneho centra JOBS4U. Jej spoločenské aktivity orientované mimo akademickej sféry sú zamerané na ochranu zvierat, od roku 2006 mesačne produkuje TV reláciu BEZBÚDOVCI, zameranú na pomoc psom bez domova.

Vzdelanie

  • doc., Manažment, Fakulta managementu Univerzita Komenského, Bratislava
  • PhD., Priemyselné inžinierstvo, Slovenská technická univerzita, Bratislava
  • Ing., Priemyselné inžinierstvo, Slovenská technická univerzita, Bratislava

Odborné zameranie

  • Riadenie ľudských zdrojov
  • Organizačná kultúra
  • Interkultúrny manažment