Prijímacie konanie na akademický rok 2024/2025 – II. kolo

Akreditované študijné programy:
(forma štúdia)    
T
(titul)      
R
(dĺžka štúdia v rokoch) 
PP
(predpokladaný počet prijatých uchádzačov)
Bakalárske jednoodborové štúdium
Manažment v turizme a hotelierstve
EBc.350
Termín podania prihlášky
na Bc. stupeň štúdia:
do 20. august 2024 (Bc.)
Termín prijímacieho konania
na Bc. stupeň štúdia:
august 2024
Poplatok za prijímacie konanie:40 € – bakalárske štúdium
Banka:Štátna pokladnica
Variabilný symbol: 62407
Konštantný symbol:0308
Špecifický symbol:rodné číslo uchádzača bez lomky
IBAN: SK59 8180 0000 0070 0007 1919
SWIFT:SPSRSKBAXXX

Ročné školné v študijných programoch externého štúdia
Ročné školné ŠP uskutočňované v slovenskom jazyku                             800 EUR  

Podmienky prijatia na bakalársky študijný program:
Písomné ani ústne prijímacie pohovory sa na študijný program Manažment v turizme a hotelierstve nerobia. Prijímacia komisia kvalitatívne vytvorí poradie uchádzačov o štúdium na základe hodnotenia výsledkov štúdia z profilových predmetov: slovenský jazyk a literatúra, dejepis (resp. ekvivalent predmetu), ekonomika (resp. ekvivalent predmetu), cudzí jazyk (niektorý zo svetových jazykov) počas štúdia na strednej škole. Ďalším kvalitatívnym kritériom bude celkový výsledok maturitnej skúšky (alebo jej ekvivalentu) a dosiahnuté úspechy počas štúdia na strednej škole.

Uchádzač o štúdium v AR 2024/2025 registruje prihlášku elektronicky cez systém AIS2 na webovom sídle IM UCM do 20. augusta 2024. Uchádzač prihlášku nahratú v systéme AIS2 uloží (stav prihlášky „EVIDOVANÁ“ je nepostačujúci). Uchádzač na jednej prihláške uvedie len jeden študijný program.

Prílohy prihlášky:

  • životopis,
  • dosiahnuté úspechy počas štúdia na strednej škole (napr. umiestnenie na okresných, krajských a celoštátnych olympiádach a súťažiach),
  • potvrdenie o realizovanej platbe, v prípade elektronickej platby (bankový prevod) uchádzač nahrá do príloh prihlášky potvrdenie o realizovanej platbe, nie o pohybe na bankovom účte,
  • overené doklady o vzdelaní:
  • Uchádzač, ktorý maturuje v roku 2024, vloží do elektronickej prihlášky zostavu známok (z elektronickej žiackej knižky) za 1. až 3. ročník (4-ročné štúdium), resp. za 2. až 4. ročník (5-ročné štúdium). V prípade, že zostavu známok nie je možné nahrať alebo ju uchádzač nenahrá správne, doručí z týchto ročníkov overené kópie vysvedčení strednou školou (príp. notárom alebo matrikou) študijnej referentke IM (poštou alebo osobne). Overenú kópiu vysvedčenia (notárom alebo matrikou) z posledného ročníka strednej školy a overenú kópiu maturitného vysvedčenia uchádzač doručí študijnej referentke IM (poštou alebo osobne), a to ihneď po maturitnej skúške, najneskôr do 20. augusta 2024.
  • Uchádzač, ktorý maturoval pred rokom 2024, doručí študijnej referentke IM (osobne alebo poštou) overené kópie (notárom alebo matrikou ) vysvedčení za 1. až 4. ročník (4-ročné štúdium), resp. za 2. až 5. ročník (5-ročné štúdium), spolu s maturitným vysvedčením do 20. augusta 2024.

Doklady priložené k prihláške sa uchádzačovi nevracajú, zostávajú natrvalo súčasťou dokladov uchádzača o štúdium, ktoré sú archivované na IM UCM v Trnave.

Na vrátenie poplatku za prijímacie konanie si nie je možné nárokovať.

Študenti, ktorí absolvovali štúdium na zahraničných školách a všetci zahraniční študenti predkladajú  nostrifikované doklady o absolvovanom štúdiu v zmysle zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V prípade časových disproporcií medzi vydaním a nostrifikáciou požadovaných dokladov, budú študenti informovať študijnú referentku Inštitútu manažmentu UCM a dohovoria si osobitné podmienky pri doložení nostrifikovaných dokladov.

Podmienky prijatia zahraničných uchádzačov na slovenské verzie Bc. študijných programov, sú rovnaké ako u študentov zo Slovenskej republiky. Zahraniční študenti, študujúci v študijných programoch v slovenskom jazyku, musia spĺňať podmienku dobrej znalosti slovenského jazyka (minimálna úroveň B1). Túto znalosť je potrebné preukázať osvedčením, alebo certifikátom.

Podmienkou platnou pre všetkých uchádzačov o štúdium je spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu podľa platných právnych predpisov SR.

Rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania bude doručené  uchádzačovi v písomnej forme do vlastných rúk.

Koordinátor pre uchádzačov a študentov so špecifickými potrebami:

Uchádzač so špecifickými potrebami môže o tejto skutočnosti informovať priamo v prihláške na štúdium alebo túto skutočnosť nahlási priamo na e-mailovú adresu: jana.polakovicova@ucm.sk

Adresa:
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Inštitút manažmentu
Ing. Edita Dziváková (študijná referentka)
Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava
e-mailová adresa:
edita.dzivakova@ucm.sk