Výberové konanie na miesta vysokoškolských učiteľov

Prof. Mgr. Katarína Slobodová Nováková, PhD., rektorka Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, so sídlom Nám. J. Herdu č. 2, 917 01 Trnava, identifikačné číslo 36 078 913, vyhlasuje podľa § 77 ods. 1, 5 a 6 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, výberové konanie na obsadenie pracovných miest vysokoškolských učiteľov na funkčných miestach odborných asistentov v študijnom odbore Ekonómia a manažment na Inštitúte manažmentu UCM.

  • Výberové konanie na obsadenie pracovných miest vysokoškolských učiteľov na funkčných miestach odborných asistentov v študijnom odbore Ekonómia a manažment (29.04.2024)