Výzva na podanie prihlášky na Erasmus+ zahraničnú mobilitu v AR 2024/2025

Výzva je určená študentkám a študentom, pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom IM UCM, ktorí sa môžu prihlasovať u koordinátorky pre medzinárodné vzťahy.

Prihláška pre študentov obsahuje podpísané dokumenty:

  • životopis (najlepšie vo forme Europass),
  • motivačný list v anglickom jazyku so zdôvodnením na študijný pobyt a perspektívne prínosy zahraničnej mobility,
  • zoznam absolvovaných predmetov.

Prihláška pre zamestnancov obsahuje podpísané dokumenty:

  • životopis (najlepšie Europass),
  • motivačný list v anglickom jazyku s konkretizáciou o aký typ mobility má zamestnanec záujem.

Termín podania prihlášky je do 26. januára 2024.

Nominovaní študenti a zamestnanci budú informovaní priamo koordinátorkou o termíne výberového konania. Systém prideľovania miest v rámci programu ERASMUS+ prebieha formou výberového konania na Inštitúte manažmentu UCM. Všetky informácie o študijných pobytoch, projekte ERASMUS+ mobilitách študentov, pedagogických i nepedagogických zamestnancov môžete nájsť na samostatnej stránke erasmus.ucm.sk.

Koordinátorka medzinárodných vzťahov na základe transparentného výberového konania nominuje študentov a pedagógov na zahraničnú mobilitu v súlade s platnými bilaterálnymi dohodami.

Koordinátorka medzinárodných vzťahov IM UCM v Trnave:

Ing. Lenka Mikle, PhD.; tel. 033 5565 638

e-mail: lenka.mikle@ucm.sk