Doplňujúce voľby do zamestnaneckej časti Akademického senátu UCM v Trnave

Komisia pre doplňujúce voľby do zamestnaneckej časti Akademického senátu Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave za IM UCM na svojom zasadnutí z otvárania obálok návrhov na kandidátov za člena AS UCM za IM UCM dňa 1. marca 2023 konštatovala, že v termíne na to určenom bol doručený jeden návrh:

  1. návrh PhDr. Martin Halmo, PhD.

Uvedený návrh spĺňa všetky vyhlásené kritériá pre voľbu za člena AS UCM.

Zároveň komisia členom zamestnaneckej akademickej obce IM UCM oznamuje, že doplňujúce voľby do zamestnaneckej časti AS UCM sa uskutočnia 7. marca 2023 v čase od 08,00 – 11,00 hod. v Zasadacej miestnosti kariérneho poradenstva IM UCM č. 421 (4. posch.).